สรุปลักษณะอากาศรายปี
ข้อมูลย้อนหลัง :
สรุปสภาวะอากาศทั่วไปในรอบปี พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.5 องศาเซลเซียส สูงกว่าค่าปกติ 0.4 องศาเซลเซียส โดยปีนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยและอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนของประเทศสูงกว่าค่าปกติเกือบทุกเดือน เว้นแต่เดือนมกราคมและเมษายนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติ 0.5 และ 0.8 องศาเซลเซียส เช่นเดียวกับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ต่ำกว่าค่าปกติในช่วงเดือนดังกล่าว 0.7 และ 1.2 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยของประเทศไทยนั้นสูงกว่าค่าปกติเกือบตลอดปี โดยสูงกว่าปกติมากที่สุด 1.4 องศาเซลเซียสในเดือนพฤศจิกายนและมีเพียงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติ โดยปีนี้อุณหภูมิสูงที่สุดของประเทศไทยวัดได้ 42.4 องศาเซลเซียส ที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ส่วนอุณหภูมิต่ำที่สุดของปีนี้ วัดได้ 6.5 องศาเซลเซียส ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 สำหรับปริมาณฝนรวมเฉลี่ยปีนี้ 1,759.3 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าปกติ 171.6 มิลลิเมตรหรือร้อยละ 11 และสูงกว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2563 มีปริมาณฝน 1,528.8 มิลลิเมตร ต่ำกว่าค่าปกติ 58.9 มิลลิเมตร หรือร้อยละ 4)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2565