รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ
รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน)
รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564( รอบ12 เดือน)
รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
แผนผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)
แผนผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมอุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานความก้าวหน้าผลการดำนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมอุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558