จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง(บาท) ประกาศ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ประกาศผล
1 ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าเสนอราคา ของการดำเนินการจัดหาสัญญาแบ่งเวลาในการดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา รวม ๖ สถานี15,840,000.00 07 ม.ค. 65
 
  04 มี.ค. 65
 
 
2ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา (อาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ชั้น 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 มิ.ย. 63
 
   
3ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำอาคารโรงอาหาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 พ.ค. 63
 
   
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮภ-7297 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 พ.ค. 63
 
   
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ-๖๕๖๘ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 พ.ค. 63
 
   
6ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 25 พ.ค. 63
 
   
7ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ชั้น 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 พ.ค. 63
 
   
8ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 พ.ค. 63
 
   
9ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเอกสารของกลุ่มบริหารพัสดุ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 พ.ค. 63
 
   
10ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต-๘๐๘๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 เม.ย. 63
 
   
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ของกลุ่มอุตุนิยมวิทยาอุทก กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา ชั้น ๘ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 เม.ย. 63
 
   
12ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน รว-๘๘๖๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 เม.ย. 63
 
   
13ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันรถยนต์ น้ำมันหล่อลื่น และน้ำกลั่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 เม.ย. 63
 
   
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศในห้อง Server (สส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 10 เม.ย. 63
 
   
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา ชั้น ๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 เม.ย. 63
 
   
16ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา)- 09 เม.ย. 63
 
   
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๗ กศ-๖๘๑๐ (ฝผ.) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 เม.ย. 63
 
   
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 เม.ย. 63
 
   
19ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ ๑๙๔๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 เม.ย. 63
 
   
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 เม.ย. 63
 
   
21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-๑๙๔๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 เม.ย. 63
 
   
22ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน ๓ รายการ)- 08 เม.ย. 63
 
   
23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ สถาบันอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 เม.ย. 63
 
   
24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS)ที่ท่าอากาศยานเพชรบรณ์ฯ- 03 เม.ย. 63
 
   
25ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ)- 03 เม.ย. 63
 
   
26ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 เม.ย. 63
 
   
27ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณรับ - ส่ง ข้อมูลแบบอนุกรม (MODEM) พร้อม Adapter ๑๒ volt จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 เม.ย. 63
 
   
28ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องตรวจหาค่าพิกัดทางราบและค่าพิกัดทางดิ่ง ที่กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ฯ- 02 เม.ย. 63
 
   
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 เม.ย. 63
 
   
30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องเครื่องลิฟต์ อาคาร ๕๐ ปี กรมอุตุนิยมวิท่ยา ชั้น ๑๗ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 เม.ย. 63
 
   
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ตอ. ชั้น ๑๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 มี.ค. 63
 
   
32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 มี.ค. 63
 
   
33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 มี.ค. 63
 
   
34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศข-๕๒๒๖ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 31 มี.ค. 63
 
   
35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 มี.ค. 63
 
   
36ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 มี.ค. 63
 
   
37ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 30 มี.ค. 63
 
   
38ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 มี.ค. 63
 
   
39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒ท-๑๖๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 มี.ค. 63
 
   
40ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อประปาและอุปกรณ์ อาคารหอเรดาห์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 มี.ค. 63
 
   
41ประกาศผลผู้ชนะจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-1947 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 มี.ค. 63
 
   
42ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล ชั้น 16 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 มี.ค. 63
 
   
43ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยาฯ 1 ระบบ- 27 มี.ค. 63
 
   
44ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ) - 27 มี.ค. 63
 
   
45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) และระบบ EFM (Electric Field Mill)ฯ - 27 มี.ค. 63
 
   
46ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Enterprise Monitoring System) ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง ๖,๔๒๐,๐๐๐) - 26 มี.ค. 63
 
   
47ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กองพยากรณ์อากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)534,000.00 26 มี.ค. 63
 
   09 เม.ย. 63
 
48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๙๔-๐๔๔๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 มี.ค. 63
 
   
49ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓- 24 มี.ค. 63
 
   
50ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWS)ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสะเดา) ๑ ชุดด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)- 24 มี.ค. 63
 
   
51ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติ ระบบ 403 Mhz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่นฯ- 20 มี.ค. 63
 
   
52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล กองสื่อสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 มี.ค. 63
 
   
53ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการชุดเครื่องมือสอบเทียบ (Calibration Tools) ใช้กับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS แบบเคลื่อนที่ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ฯลฯ2,825,000.00 19 มี.ค. 63
 
   01 เม.ย. 63
 
54ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องสอบเทียบความชื้นสัมพัทธ์แบบดิจิทัลประจำห้องสอบเทียบ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวด3,272,400.00 18 มี.ค. 63
 
  25 มี.ค. 63
 
 
55ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 มี.ค. 63
 
   
56ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 มี.ค. 63
 
   
57ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณถนนสาธารณะภายในกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 มี.ค. 63
 
   
58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ กองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 มี.ค. 63
 
   
59ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ ๑๙๔๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 มี.ค. 63
 
   
60ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องสอบเทียบความกดอากาศดิจิทัล กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์3,206,076.00 17 มี.ค. 63
 
  25 มี.ค. 63
 
 
61ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ลอยน้ำ ที่กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๗๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1,875,000.00 17 มี.ค. 63
 
  25 มี.ค. 63
 
 
62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 มี.ค. 63
 
   
63ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเทอร์โม-ไฮโกรแบบบันทึกด้วยกราฟ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๗๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3,000,000.00 16 มี.ค. 63
 
  25 มี.ค. 63
 
 
64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮต-๘๐๘๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 มี.ค. 63
 
   
65ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ - 13 มี.ค. 63
 
   
66ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 มี.ค. 63
 
   
67ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 มี.ค. 63
 
   
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 มี.ค. 63
 
   
69ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารและ Flash Drive ของกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 มี.ค. 63
 
   
70ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิด LED ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น CP๓๐๕ Laser color โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 มี.ค. 63
 
   
71ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตราฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 มี.ค. 63
 
   
72ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 มี.ค. 63
 
   
73ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องตรวจหาค่าพิกัดทางราบและค่าพิกัดทางดิ่ง ที่กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)876,150.00 09 มี.ค. 63
 
  26 มี.ค. 63
 
 
74ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์ WMO และธงชาติไทย พร้อมเสาตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 มี.ค. 63
 
   
75ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ศข ๔๘๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 มี.ค. 63
 
   
76ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก- 05 มี.ค. 63
 
   
77ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ68,694,000.00 05 มี.ค. 63
 
   
78ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ68,694,000.00 05 มี.ค. 63
 
   
79ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 มี.ค. 63
 
   
80ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับแผนที่แบบดิจิทัล ที่กองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 มี.ค. 63
 
   
81ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,470,000.00 03 มี.ค. 63
 
   25 มี.ค. 63
 
82ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสะเดา)ฯ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2,470,000.00 03 มี.ค. 63
 
   
83ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา กทม. (กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ)ฯ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2,470,000.00 03 มี.ค. 63
 
   25 มี.ค. 63
 
84ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,470,000.00 03 มี.ค. 63
 
   25 มี.ค. 63
 
85ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศสทิงพระ ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,470,000.00 03 มี.ค. 63
 
   25 มี.ค. 63
 
86ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,470,000.00 03 มี.ค. 63
 
   26 มี.ค. 63
 
87ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)2,470,000.00 03 มี.ค. 63
 
   26 มี.ค. 63
 
88ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2,470,000.00 03 มี.ค. 63
 
   26 มี.ค. 63
 
89ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifunction Printer จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 28 ก.พ. 63
 
   
90ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.พ. 63
 
   
91ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจวัดเป้าทัศนวิสัย Long-Distance Laser Rangefinder กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ฯลฯ642,000.00 28 ก.พ. 63
 
  16 มี.ค. 63
 
 
92ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ห้องประชุมบุษราคัมและห้องประชุมไพลิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.พ. 63
 
   
93ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.พ. 63
 
   
94ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารพัสดุ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.พ. 63
 
   
95ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์ WMO และธงชาติไทย พร้อมเสาตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.พ. 63
 
   
96ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล ที่กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานครฯ726,000.00 27 ก.พ. 63
 
  25 มี.ค. 63
 
 
97ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและแก้ไขระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.พ. 63
 
   
98ประกาศยกเลิก โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจวัดเป้าทัศนวิสัย Long–Distance Laser Rangefinder กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา ฯลฯ- 26 ก.พ. 63
 
   
99ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.พ. 63
 
   
100ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติ ระบบ ๔๐๓ Mhz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 1 ชุดฯ13,900,000.00 24 ก.พ. 63
 
   
101ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.พ. 63
 
   
102ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๕ ส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.พ. 63
 
   
103ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Enterprise Monitoring System) ที่กองสื่อสาร ๑ ระบบ- 21 ก.พ. 63
 
   
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.พ. 63
 
   
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ห้องการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.พ. 63
 
   
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.พ. 63
 
   
107ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่นจ.ขอนแก่นฯ24,396,000.00 19 ก.พ. 63
 
   16 มี.ค. 63
 
108ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสรับ-ส่ง สำหรับใช้ในการประชุม Regional Workshop on MHEWS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ก.พ. 63
 
   
109ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ ๒) ที่กองสื่อสาร ๒๙ ชุด)- 20 ก.พ. 63
 
   
110ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆญ-๕๔๒๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.พ. 63
 
   
111ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรี่ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต-๘๐๘๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ก.พ. 63
 
   
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด อาคารกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 ก.พ. 63
 
   
113ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (LLWAS) จำนวน ๒ รายการ- 13 ก.พ. 63
 
   
114ประกาศเเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - 12 ก.พ. 63
 
   
115ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ บางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 12 ก.พ. 63
 
   
116ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ส่วนอุตุนิยมวิทยาอุทก กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.พ. 63
 
   
117ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสารของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.พ. 63
 
   
118ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๓ (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์) จำนวน ๗ รายการ - 12 ก.พ. 63
 
   
119ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล ที่กองบริการดิจิทัลฯ- 12 ก.พ. 63
 
   
120ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๗ ห้องผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 ก.พ. 63
 
   
121ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกหน้าต่างห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 ก.พ. 63
 
   
122ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 ก.พ. 63
 
   
123ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เครื่อง147,730,000.00 07 ก.พ. 63
 
   
124ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 เครื่อง147,730,000.00 07 ก.พ. 63
 
   
125ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (ดอยมูเซอ) ฯ 1 เครื่อง149,800,000.00 07 ก.พ. 63
 
   
126ประกาศยกเลิก โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ๑ ระบบ ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๑ ระบบฯ - 07 ก.พ. 63
 
   
127ประกาศยกเลิก โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ๑ ระบบ ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ๑ ระบบฯ- 07 ก.พ. 63
 
   
128ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ68,694,000.00 07 ก.พ. 63
 
   
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชายที่กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ก.พ. 63
 
   
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ออ-๖๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.พ. 63
 
   
131ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.พ. 63
 
   
132ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.พ. 63
 
   
133ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจซ่อมและติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ก.พ. 63
 
   
134ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 04 ก.พ. 63
 
   
135ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 ก.พ. 63
 
   
136ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครพนม ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)36,915,000.00 31 ม.ค. 63
 
   25 มี.ค. 63
 
137ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)36,915,000.00 31 ม.ค. 63
 
   
138ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานสกลนคร ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)36,915,000.00 31 ม.ค. 63
 
   25 มี.ค. 63
 
139ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานชุมพร ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)36,915,000.00 31 ม.ค. 63
 
   25 มี.ค. 63
 
140ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)36,915,000.00 31 ม.ค. 63
 
   25 มี.ค. 63
 
141ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อหมึกพิมพ์เอกสารใช้ราชการห้อง บท.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ม.ค. 63
 
   
142ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓- 31 ม.ค. 63
 
   
143ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 185,000,000.00 30 ม.ค. 63
 
   
144ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)185,000,000.00 30 ม.ค. 63
 
   
145ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)185,000,000.00 30 ม.ค. 63
 
   
146ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)185,000,000.00 30 ม.ค. 63
 
   
147ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)185,000,000.00 30 ม.ค. 63
 
   
148ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต-๘๐๘๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 ม.ค. 63
 
   
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง ผอ.ตอ. ชั้น ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ม.ค. 63
 
   
150ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ม.ค. 63
 
   
151ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้งที่ส่วนตรวจอากาศชั้นบน บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ7,645,000.00 27 ม.ค. 63
 
   20 ก.พ. 63
 
152ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทำน้ำหมึกพร้อมขวดบรรจุน้ำหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ม.ค. 63
 
   
153ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 24 ม.ค. 63
 
   
154ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (ระบบ Inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ม.ค. 63
 
   
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ MAC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ม.ค. 63
 
   
156ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์แบบชนิดความถี่ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้งฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17,940,000.00 22 ม.ค. 63
 
  17 ก.พ. 63
 
17 ก.พ. 63
 
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒ กฎ-๙๗๖๗ (ส.อต.) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ม.ค. 63
 
   
158ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ม.ค. 63
 
   
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ ๖๕๖๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ม.ค. 63
 
   
160ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ-๗๒๙๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ม.ค. 63
 
   
161ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร ใช้ราชการห้อง ลนก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ม.ค. 63
 
   
162ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลาง 1,500,000.00) - 17 ม.ค. 63
 
   
163ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลาง 1,500,000.00) - 17 ม.ค. 63
 
   
164ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบตเตอรี่ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆญ ๕๔๒๘ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ม.ค. 63
 
   
165ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ม.ค. 63
 
   
166ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 ม.ค. 63
 
   
167ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำกลั่น ของอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 09 ม.ค. 63
 
   
168ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ม.ค. 63
 
   
169ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารสโมสรกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ม.ค. 63
 
   
170ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ม.ค. 63
 
   
171ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 ม.ค. 63
 
   
172ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 ม.ค. 63
 
   
173ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖๒ รายการ- 27 ธ.ค. 62
 
   
174ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - 27 ธ.ค. 62
 
   
175ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทาสีผนังอาคารด้านข้าง ห้องพักเวรเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ธ.ค. 62
 
   
176ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓- 26 ธ.ค. 62
 
   
177ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ธ.ค. 62
 
   
178ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและน้ำกลั่นของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563) จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ธ.ค. 62
 
   
179ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สถาบันอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ธ.ค. 62
 
   
180ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ธ.ค. 62
 
   
181ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าต่วน และธงรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ธ.ค. 62
 
   
182ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง อุปกรณ์ส่วนควบรถยนต์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ธ.ค. 62
 
   
183ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,500,000.00 20 ธ.ค. 62
 
   10 ม.ค. 63
 
184ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ธ.ค. 62
 
   
185ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ธ.ค. 62
 
   
186ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ธ.ค. 62
 
   
187ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓- 18 ธ.ค. 62
 
   
188ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ธ.ค. 62
 
   
189ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ธ.ค. 62
 
   
190ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบเรดิโอโดไลท์อัตโนมัติฯ- 17 ธ.ค. 62
 
   
191ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ- 17 ธ.ค. 62
 
   
192ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓- 16 ธ.ค. 62
 
   
193ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าต่างกระจก กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ธ.ค. 62
 
   
194ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - 16 ธ.ค. 62
 
   
195ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ธ.ค. 62
 
   
196ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการโครงการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมฯ- 13 ธ.ค. 62
 
   
197ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓- 13 ธ.ค. 62
 
   
198ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563- 12 ธ.ค. 62
 
   
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำหญิง ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี อต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 ธ.ค. 62
 
   
200ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 ธ.ค. 62
 
   
201ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ในการจัดโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ - 03 ธ.ค. 62
 
   
202 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 พ.ย. 62
 
   
203ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 พ.ย. 62
 
   
204ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการตรวจวัดการแพร่แปลกปลอม ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอฟ.เอ็ม. ทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 พ.ย. 62
 
   
205ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารพัสดุ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 พ.ย. 62
 
   
206ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานทำความสะอาด กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 พ.ย. 62
 
   
207ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563- 27 พ.ย. 62
 
   
208ประกาศผลผู้ชนะซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับใช้งานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ.เอ็ม (อาคารเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 พ.ย. 62
 
   
209ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 พ.ย. 62
 
   
210ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 พ.ย. 62
 
   
211ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องกลุ่มนิติกร ชั้น ๑ อาคารพัสดุ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 พ.ย. 62
 
   
212ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 พ.ย. 62
 
   
213ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 พ.ย. 62
 
   
214ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 พ.ย. 62
 
   
215ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 พ.ย. 62
 
   
216ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง ชช.บค.ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 พ.ย. 62
 
   
217ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในกลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 พ.ย. 62
 
   
218ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 พ.ย. 62
 
   
219ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานดูแลตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณสนามเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 พ.ย. 62
 
   
220ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 พ.ย. 62
 
   
221ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 พ.ย. 62
 
   
222ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ บริเวณหน้าห้อง รอป.ชั้น ๖ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 พ.ย. 62
 
   
223ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 พ.ย. 62
 
   
224ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ย. 62
 
   
225ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ย. 62
 
   
226ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องลิฟท์ ชั้น ๑๗ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ย. 62
 
   
227ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 พ.ย. 62
 
   
228ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศที่ใช้กับรถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 พ.ย. 62
 
   
229ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 พ.ย. 62
 
   
230ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 พ.ย. 62
 
   
231ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูกระจกชั้นดาดฟ้า อาคารกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ชั้น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 พ.ย. 62
 
   
232ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 พ.ย. 62
 
   
233ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 พ.ย. 62
 
   
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ.เอ็ม. กรุงเทพฯ (อาคารเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 พ.ย. 62
 
   
235ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 พ.ย. 62
 
   
236 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,500,000.00 06 พ.ย. 62
 
  15 พ.ย. 62
 
 
237ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 พ.ย. 62
 
   
238ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 01 พ.ย. 62
 
   
239ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีและอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ต.ค. 62
 
   
240ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องผู้อำนวยการกลุ่มบริหารพัสดุ อาคารพัสดุ ชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ต.ค. 62
 
   
241ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบริหารงานทั่วไปปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารพัสดุสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 ต.ค. 62
 
   
242ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หน้าห้อง ออต. ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ต.ค. 62
 
   
243ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการกลุ่มบริหารพัสดุ อาคารพัสดุ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ต.ค. 62
 
   
244ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ต.ค. 62
 
   
245ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องนักเรียนสถาบันอุตุนิยมวิทยา อาคารโรงพิมพ์และออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ต.ค. 62
 
   
246ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ต.ค. 62
 
   
247ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาแอพพลิเคชั่น Thai Weather Radio บนเครื่องอุปกรณ์สื่อสารพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 ต.ค. 62
 
   
248ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุปกรณ์และตกแต่งเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 ต.ค. 62
 
   
249ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ต.ค. 62
 
   
250 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓- 30 ก.ย. 62
 
   
251ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและน้ำกลั่นของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)- 30 ก.ย. 62
 
   
252ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓- 30 ก.ย. 62
 
   
253 ประกาศผลผู้ชนะ จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 ก.ย. 62
 
   
254ประกาศผลผู้ชนะ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 ก.ย. 62
 
   
255 ประกาศผลผู้ชนะ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 ก.ย. 62
 
   
256ประกาศผลผู้ชนะ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 ก.ย. 62
 
   
257ประกาศผลผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 ก.ย. 62
 
   
258ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 62
 
   
259ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 62
 
   
260ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mattab ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 62
 
   
261ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 62
 
   
262ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 62
 
   
263ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 62
 
   
264ประกาศ ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ จอ ติดตั้งด้านหน้าอาคาร ๕๐ ปีกรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,371,405.00 27 ก.ย. 62
 
  28 ต.ค. 62
 
 
265ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมโต๊ะอาสนะสงฆ์ จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 62
 
   
266ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และทำการรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเก่าที่ชำรุดใช้การไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 62
 
   
267ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการป้ายจราจรพร้อมขาตั้งสแตนเลส จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 62
 
   
268ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 62
 
   
269ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๓๘๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 62
 
   
270ราคากลาง เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๓๘๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,924,759.52 27 ก.ย. 62
 
   
271ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 62
 
   
272ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 62
 
   
273ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 62
 
   
274ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) และระบบ EFM (Electric Field Mill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก- 26 ก.ย. 62
 
   
275ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการคนดูแลสวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- 26 ก.ย. 62
 
   
276ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 62
 
   
277ประกาศผลผู้ชนะ เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 62
 
   
278ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแสดงภาพแบบแอลอีดี ติดตั้งบริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 62
 
   
279ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์ (Web Server) และระบบสำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 62
 
   
280ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันรถยนต์ น้ำมันหล่อลื่น และน้ำกลั่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 62
 
   
281ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 62
 
   
282ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 62
 
   
283ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 62
 
   
284ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ฉายภาพโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 62
 
   
285ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์- 25 ก.ย. 62
 
   
286ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก- 25 ก.ย. 62
 
   
287ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ฯ- 25 ก.ย. 62
 
   
288ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก- 25 ก.ย. 62
 
   
289ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำกองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ คน- 25 ก.ย. 62
 
   
290ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองอุตุนิยมวิทยาการบินฯ- 25 ก.ย. 62
 
   
291ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน รว ๘๘๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 62
 
   
292ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - 25 ก.ย. 62
 
   
293ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓- 25 ก.ย. 62
 
   
294ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดูแลสวน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 62
 
   
295ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโล่สำหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 62
 
   
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๕ กทม.จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 62
 
   
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ ถึง เวียงจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 62
 
   
298ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- 25 ก.ย. 62
 
   
299ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓- 25 ก.ย. 62
 
   
300ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 62
 
   
301ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 62
 
   
302ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 62
 
   
303ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,880,000.00 24 ก.ย. 62
 
   
304ประกาศประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ จอ ติดตั้งด้านหน้าอาคาร ๕๐ ปี ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,371,405.00 24 ก.ย. 62
 
  27 ก.ย. 62
 
 
305ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7,979,000.00 24 ก.ย. 62
 
   
306ประกาศราคากลาง เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓1,746,240.00 24 ก.ย. 62
 
   
307ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓1,740,000.00 24 ก.ย. 62
 
   
308ยกเลิกการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ.เอ็ม. กรุงเทพฯ (อาคารเก่า)- 24 ก.ย. 62
 
   
309ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓1,650,000.00 24 ก.ย. 62
 
   
310ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์ (Web Server) และระบบสำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓1,871,686.80 24 ก.ย. 62
 
   
311ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานในหมวดอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๒ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ย. 62
 
   
312ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและหนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ย. 62
 
   
313ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ย. 62
 
   
314ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบคู่สายเช่า Leased Line Internet เพื่อเช่าใช้งานกับเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน (LIDAR)ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓- 23 ก.ย. 62
 
   
315ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,967,744.00 23 ก.ย. 62
 
   
316ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ย. 62
 
   
317 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานซักรีดชุดเครื่องนอนประจำห้องพักเวรรักษาการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ย. 62
 
   
318ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเชื่อมโยงสัญญาณแผ่นดินไหว จากสถานีตรวจแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงใหม่ ในเครือข่ายระบบ IRIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ย. 62
 
   
319ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนท สำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ย. 62
 
   
320ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (WAF) และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ย. 62
 
   
321ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ย. 62
 
   
322ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ย. 62
 
   
323ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ย. 62
 
   
324ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ย. 62
 
   
325ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ย. 62
 
   
326ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Matlab สำหรับใช้ในการคำนวณแบบจำลองสถิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ย. 62
 
   
327ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซท ยี่ห้อ MULTI ๑๘๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ย. 62
 
   
328ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน ๔ เครื่อง ณ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ย. 62
 
   
329ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าเสนอราคาโครงการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาทั้ง ๖ สถานี- 23 ก.ย. 62
 
   
330ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำตำแหน่ง รอบ. จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4,440.50 23 ก.ย. 62
 
   
331ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้เครื่องโทรสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ย. 62
 
   
332ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ย. 62
 
   
333ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ.เอ็ม. กรุงเทพฯ (อาคารเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 ก.ย. 62
 
   
334ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4,408.40 19 ก.ย. 62
 
   
335ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓513,600.00 19 ก.ย. 62
 
   
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 18 ก.ย. 62
 
   
337ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสำหรับทำปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ก.ย. 62
 
   
338ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไร้สาย (Wi-Fi) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 18 ก.ย. 62
 
   
339ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ผลิตข่าวพยากรณ์อากาศ ลักษณะอากาศร้าย ประกาศคำเตือนในรูปแบบ Info graphic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ก.ย. 62
 
   
340ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ก.ย. 62
 
   
341ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 94-0444 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ก.ย. 62
 
   
342ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเคลือบบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ก.ย. 62
 
   
343ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้อง action camera ระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ก.ย. 62
 
   
344ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิดS-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงฯ โดยวิธีคัดเลือก8,667,000.00 13 ก.ย. 62
 
   
345ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตกฯ16,396,680.00 13 ก.ย. 62
 
   
346ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก21,900,000.00 13 ก.ย. 62
 
   
347ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) และระบบ EFM (Electric Field Mill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก8,100,000.00 23 ก.ย. 62
 
   
348ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ สำหรับการปฏิบัติงานตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,750,000.00 13 ก.ย. 62
 
  26 ก.ย. 62
 
 
349 ประกาศการขายทอดตลาดกรณีครุภัณฑ์ชำรุด รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น รวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่งฯลฯ - 13 ก.ย. 62
 
   
350ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมขัดพื้น-บันได หน้าอาคาร 50 ปี อต. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.ย. 62
 
   
351ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,029,900.00 12 ก.ย. 62
 
   
352ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,500,000.00 11 ก.ย. 62
 
   
353ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)963,000.00 11 ก.ย. 62
 
   
354ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 ก.ย. 62
 
   
355ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮม-๗๖๔๔ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 13 ก.ย. 62
 
   
356ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งตุ้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ก.ย. 62
 
   
357ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ก.ย. 62
 
   
358ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสติกเคลือบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ก.ย. 62
 
   
359ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ก.ย. 62
 
   
360ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฉากหลังเคาเตอร์หน้าลิฟต์ ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ก.ย. 62
 
   
361ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563- 06 ก.ย. 62
 
25 ก.ย. 62
 
  
362ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์โดยสารของตึก 50 ปีอุตุนิยมวิทยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.ย. 62
 
   
363ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.ย. 62
 
   
364ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 12 กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.ย. 62
 
   
365ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมโต๊ะไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 ก.ย. 62
 
   
366ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 ก.ย. 62
 
   
367ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 ก.ย. 62
 
   
368ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.ย. 62
 
   
369ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 ส.ค. 62
 
   
370ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ส.ค. 62
 
   
371ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องสตูดิโอ ชั้น ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ส.ค. 62
 
   
372ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ส.ค. 62
 
   
373ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องผู้บริหาร จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ส.ค. 62
 
   
374ประกาศจ้างที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป1,172,000.00 29 ส.ค. 62
 
   12 ก.ย. 62
 
375ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ สำหรับการปฏิบัติงานตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาฯ- 29 ส.ค. 62
 
   
376ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฆษณา พีพี บอร์ด พร้อมขาตั้ง จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ส.ค. 62
 
   
377ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificates) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ส.ค. 62
 
   
378ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลนส์กล้องถ่ายรูป DSLR จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ส.ค. 62
 
   
379ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ส.ค. 62
 
   
380ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ส.ค. 62
 
   
381ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโล่สำหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ส.ค. 62
 
   
382ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ส.ค. 62
 
   
383ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ส.ค. 62
 
   
384ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ ชุด (e-bidding)2,782,000.00 26 ส.ค. 62
 
   11 ก.ย. 62
 
385ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ๑ ชุด (e-bidding)2,782,000.00 26 ส.ค. 62
 
   11 ก.ย. 62
 
386ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับทางเข้า-ออกอาคารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ส.ค. 62
 
   
387 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรมอุตุนิยมวิทยา - 23 ส.ค. 62
 
   
388ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูอัตโนมัติห้องบัญชาการ ชั้น ๑๑ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 ส.ค. 62
 
   
389ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไฟฟ้าและฝ้าห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 ส.ค. 62
 
   
390ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านหน้าต่างและประตูพร้อมติดตั้งห้องประชุมมุกดดา ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 ส.ค. 62
 
   
391ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดสวน หน้าอาคาร ๕๐ ปี อต.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 ส.ค. 62
 
   
392ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมตู้เก็บเอกสารสัญญาของกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ส.ค. 62
 
   
393ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว ความละเอียดของจอภาพ ๓๔๘๐ x ๒๑๖๐ พิเซล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ส.ค. 62
 
   
394ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้องปฏิบัติงานกองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ส.ค. 62
 
   
395ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดสวน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ส.ค. 62
 
   
396ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๗กศ ๖๘๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ส.ค. 62
 
   
397ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโล่รางวัลสำหรับงานเผยแพร่ยูสเคสอุตุนิยมวิทยา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ส.ค. 62
 
  23 ก.ย. 62
 
 
398ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบริเวณโถงชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ส.ค. 62
 
   
399ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์สำหรับจัดงานเผยแพร่ยูสเคสอุตุนิยมวิทยา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ส.ค. 62
 
   
400ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดงานเผยแพร่ยูสเคสอุตุนิยมวิทยา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ส.ค. 62
 
   
401ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ จอ ติดตั้งด้านหน้าอาคาร ๕๐ ปีกรมอุตุนิยมวิทยาฯ- 15 ส.ค. 62
 
   
402ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ส.ค. 62
 
   
403ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ส.ค. 62
 
   
404ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ส.ค. 62
 
   
405ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮภ ๗๒๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ส.ค. 62
 
   
406ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ออ-๖๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ส.ค. 62
 
   
407ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ส.ค. 62
 
   
408ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ส.ค. 62
 
   
409ประกาศการขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการรถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ 1 คัน- 09 ส.ค. 62
 
   
410ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศส่วนตรวจอากาศที่ ๑ อาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 ส.ค. 62
 
   
411ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนสนับสนุนการตรวจอากาศ กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 ส.ค. 62
 
   
412ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๕๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,490,000.00 07 ส.ค. 62
 
   30 ส.ค. 62
 
413ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายของเหลวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ส.ค. 62
 
   
414ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมไม้กั้น เข้า-ออก หน้ากรมอุุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ส.ค. 62
 
   
415ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ส.ค. 62
 
   
416ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยสำหรับใช้ในงานอาคารสถานที่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ส.ค. 62
 
   
417ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้ื้นอัตโนมัติที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬฯ และสถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญฯ - 05 ส.ค. 62
 
   
418ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 7 กษ-3177 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ส.ค. 62
 
   
419ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย กองสื่อสาร (อาคารเก่า) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ส.ค. 62
 
   
420ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมน้ำรั่วหน้าเวทีหอประชุมใหญ่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ส.ค. 62
 
   
421ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ออ-6007 จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ส.ค. 62
 
   
422ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ก.ค. 62
 
   
423ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องผู้บริหาร จำนวน ๓ เครื่อง- 31 ก.ค. 62
 
   
424ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำหญิง ชั้น ๖ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ก.ค. 62
 
   
425ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้อง Server และห้องทำงานส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ กองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 ก.ค. 62
 
   
426ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 ก.ค. 62
 
   
427ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 ก.ค. 62
 
   
428ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 ก.ค. 62
 
   
429ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ค. 62
 
   
430ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหน้าห้องผู้บริหาร(รอบ.) อาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ก.ค. 62
 
   
431ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ก.ค. 62
 
   
432ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องประมวลผลภาพเรดาร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ก.ค. 62
 
   
433ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมเครื่องตีน้ำบริเวณสระน้ำโรงรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ก.ค. 62
 
   
434ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องธุรการพัสดุ กลุ่มบริหารพัสดุ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 24 ก.ค. 62
 
   
435 ประกาศประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ แบบ iMET-๑๕๐๐ ความถี่ ๑๖๘๐ MHz และ iMET-๑๗๙๐ ความถี่ ๔๐๓ MHz จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,617,100.00 23 ก.ค. 62
 
   14 ส.ค. 62
 
436ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบ้าน งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 ก.ค. 62
 
   
437ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 ก.ค. 62
 
   
438ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ๑ ชุด (e-bidding)2,782,000.00 19 ก.ค. 62
 
  26 ก.ค. 62
 
 
439ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,782,000.00 19 ก.ค. 62
 
  26 ก.ค. 62
 
 
440ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ค. 62
 
   
441ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ เครื่องโ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ค. 62
 
   
442ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขุดลอกคลองและปรับพื้นที่ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ค. 62
 
   
443ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ส่วนตรวจอากาศที่ ๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ก.ค. 62
 
   
444ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่ง ผอ.ตอ. จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ก.ค. 62
 
   
445ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาผ่านสื่อนวัตกรรมใหม่ (New Media) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ก.ค. 62
 
   
446ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๗ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ก.ค. 62
 
   
447ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ก.ค. 62
 
   
448ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องผู้บริหาร จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ก.ค. 62
 
   
449ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.ค. 62
 
   
450ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อเมนประปาแตกชำรุด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.ค. 62
 
   
451ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 ก.ค. 62
 
   
452ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 ก.ค. 62
 
   
453ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 ก.ค. 62
 
   
454ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ก.ค. 62
 
   
455ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ก.ค. 62
 
   
456ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแท่งทองเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 ก.ค. 62
 
   
457ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศบริเวณหน้าห้อง รอป. ชั้น ๖ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ก.ค. 62
 
   
458ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูทางเข้ากรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ก.ค. 62
 
   
459ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๗ จำนวน ๑ คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ก.ค. 62
 
   
460ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล ชั้น ๑๕ และ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ เครื่อง- 04 ก.ค. 62
 
   
461ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 ก.ค. 62
 
   
462ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.ค. 62
 
   
463ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องสัมมนาสำหรับจัดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.ค. 62
 
   
464ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.ค. 62
 
   
465ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ แบบ iMET-1500 ความถี่ 1680 MHz และ iMET-1790 ความถี่ 403 MHz จำนวน 6 รายการ)- 28 มิ.ย. 62
 
   
466ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 มิ.ย. 62
 
   
467ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 500 ชุด)- 28 มิ.ย. 62
 
   
468ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 มิ.ย. 62
 
   
469ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันรถยนต์ น้ำมันหล่อลื่น และน้ำกลั่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนกรกฎาคม -เดือนกันยายน 2562) จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 มิ.ย. 62
 
   
470ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ออ-๖๐๐๕ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 มิ.ย. 62
 
   
471ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮม-๗๖๔๔ จำนวน ๑ คัน- 27 มิ.ย. 62
 
   
472ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานอาคารสถานที่ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 มิ.ย. 62
 
   
473ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๗กผ-๔๙๔๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 มิ.ย. 62
 
   
474ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมแซมบริเวณศาลพระอินทร์และอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 มิ.ย. 62
 
   
475ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบริเวณหน้าอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯและศาลพระภูมิ-เจ้าที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 มิ.ย. 62
 
   
476ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ และผ้าที่ใช้ประดับตามห้องต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 มิ.ย. 62
 
   
477ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องประชุมมุกดา ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 มิ.ย. 62
 
   
478ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Backdrop ประกอบการสัมมนาโครงการการบริการอุตุนิยมวิทยาการบินด้วยนวัตกรรมใหม่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 มิ.ย. 62
 
   
479ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณชั้น ๖ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 มิ.ย. 62
 
   
480ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 มิ.ย. 62
 
   
481ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 มิ.ย. 62
 
   
482ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานวันสถาปนาอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ ๗๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 มิ.ย. 62
 
   
483ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ สำหรับการปฏิบัติงานตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ฯลฯ1,750,000.00 14 มิ.ย. 62
 
  10 ก.ค. 62
 
 
484ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Backdrop ประกอบการสัมมนาโครงการการบริการอุตุนิยมวิทยาการบินด้วยนวัตกรรมใหม่ จำนวน ๑ ชุด- 13 มิ.ย. 62
 
   
485ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้ื้นอัตโนมัติที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬฯและสถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญฯ- 13 มิ.ย. 62
 
   
486ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรมอุตุนิยมวิทยา- 13 มิ.ย. 62
 
   
487ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำป้ายบอกทางและทาสีรั้วสนามอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 มิ.ย. 62
 
   
488ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 มิ.ย. 62
 
   
489ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเพดานห้องน้ำชาย ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 มิ.ย. 62
 
   
490ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Backdrop ประกอบการสัมมนาโครงการการบริการอุตุนิยมวิทยาการบินด้วยนวัตกรรมใหม่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 มิ.ย. 62
 
   
491ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องผู้บริหาร อาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 มิ.ย. 62
 
   
492ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 มิ.ย. 62
 
   
493ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ที่กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 มิ.ย. 62
 
   
494ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง พร้อมรื้อถอนเครื่องปรับอากาศที่สถานีตรวจอากาศการบินดอนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 มิ.ย. 62
 
   
495ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 มิ.ย. 62
 
   
496ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 มิ.ย. 62
 
   
497ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 มิ.ย. 62
 
   
498ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 มิ.ย. 62
 
   
499ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมรั้วเครื่องวัดอุณหภูมิใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 มิ.ย. 62
 
   
500ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 พ.ค. 62
 
   
501ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟท์โดยสารของตึก ๕๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 พ.ค. 62
 
   
502ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเพดานที่มีน้ำรั่วบริเวณ ชั้น ๑๕ อาคาร ๕๐ ปี ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 พ.ค. 62
 
   
503ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เพื่อดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 พ.ค. 62
 
   
504ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการเดินเรือ (Broadcast for shipping))- 30 พ.ค. 62
 
   
505ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 พ.ค. 62
 
   
506ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 พ.ค. 62
 
   
507ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานเก็บข้อมูลในการวางแผนจัดทำโครงการภูมิอากาศภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 พ.ค. 62
 
   
508ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 พ.ค. 62
 
   
509ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 พ.ค. 62
 
   
510ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 พ.ค. 62
 
   
511ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 พ.ค. 62
 
   
512ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 พ.ค. 62
 
   
513ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน(ห้องประชุมมุกดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 พ.ค. 62
 
   
514ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาสี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 พ.ค. 62
 
   
515ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องสแกนเนอร์สี A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 พ.ค. 62
 
   
516ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒๕๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,356,650.00 17 พ.ค. 62
 
   14 มิ.ย. 62
 
517ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 พ.ค. 62
 
   
518ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ออ-๖๐๐๕ กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 พ.ค. 62
 
   
519ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 พ.ค. 62
 
   
520ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ สำหรับการปฏิบัติงานตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ฯลฯ1,750,000.00 15 พ.ค. 62
 
  31 พ.ค. 62
 
 
521ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ค. 62
 
   
522ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Hard disk เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ค. 62
 
   
523ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการเดินเรือ(Broadcast for shipping)- 14 พ.ค. 62
 
   
524ประกาศการขายทอดตลาด การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๒๑ รายการ- 14 พ.ค. 62
 
   
525ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก- 13 พ.ค. 62
 
   
526ประกาศการขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) จำนวน 8 รายการ- 10 พ.ค. 62
 
   
527ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๖ กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 พ.ค. 62
 
   
528ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 พ.ค. 62
 
   
529ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๗กศ๖๘๑๐ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 พ.ค. 62
 
   
530ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 พ.ค. 62
 
   
531ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 พ.ค. 62
 
   
532ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 พ.ค. 62
 
   
533ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 พ.ค. 62
 
   
534ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์โอโซนและรังสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 พ.ค. 62
 
   
535ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิง ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 พ.ค. 62
 
   
536ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.๒๕๖๑ และเอกสารเผยแพร่กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 พ.ค. 62
 
   
537ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 พ.ค. 62
 
   
538ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว-3227 จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 พ.ค. 62
 
   
539ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีทาภายนอก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 พ.ค. 62
 
   
540ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 พ.ค. 62
 
   
541ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐- 02 พ.ค. 62
 
   
542ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นรวงผึ้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 พ.ค. 62
 
   
543ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 พ.ค. 62
 
   
544ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการอะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS/LLWAS จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,370,200.00 02 พ.ค. 62
 
   10 มิ.ย. 62
 
545ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 พ.ค. 62
 
   
546ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 พ.ค. 62
 
   
547ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 พ.ค. 62
 
   
548ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 01 พ.ค. 62
 
   
549ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 01 พ.ค. 62
 
   
550ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่อง Projector ของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 เม.ย. 62
 
   
551ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 เม.ย. 62
 
   
552ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 94-0444 กทม. - 23 เม.ย. 62
 
   
553ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 เม.ย. 62
 
   
554ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเคลือบบัตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 เม.ย. 62
 
   
555ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 เม.ย. 62
 
   
556ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ ฯลฯ - 19 เม.ย. 62
 
   
557ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 เม.ย. 62
 
   
558ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการซื้อเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ 403 MHz ฯลฯ- 11 เม.ย. 62
 
   
559ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมห้องทำงานผู้บริหารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 10 เม.ย. 62
 
   
560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 10 เม.ย. 62
 
   
561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฟิล์มกระจกบานหน้าต่างชั้น 3 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 เม.ย. 62
 
   
562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 เม.ย. 62
 
   
563จ้างที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป1,172,000.00 04 เม.ย. 62
 
  17 พ.ค. 62
 
 
564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 เม.ย. 62
 
   
565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ 7297 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 เม.ย. 62
 
   
566ประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 เม.ย. 62
 
   
567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสารคดีวิดีทัศน์แนะนำกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 มี.ค. 62
 
   
568ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องเย็บกระดาษ Btehmet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 มี.ค. 62
 
   
569ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 มี.ค. 62
 
   
570ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบและระบบ EFM โดยวิธีคัดเลือก- 27 มี.ค. 62
 
   
571ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการเดินเรือ (Broadcast for shipping) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)548,000.00 27 มี.ค. 62
 
  23 เม.ย. 62
 
 
572ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าต่วนและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 มี.ค. 62
 
   
573ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันรถยนต์ น้ำมันหล่อลื่น และน้ำกลั่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 มี.ค. 62
 
   
574ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)787,000.00 26 มี.ค. 62
 
   02 พ.ค. 62
 
575ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 มี.ค. 62
 
   
576ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 มี.ค. 62
 
   
577ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 มี.ค. 62
 
   
578ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 มี.ค. 62
 
   
579ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบและระบบ EFM8,100,000.00 21 มี.ค. 62
 
   
580ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 มี.ค. 62
 
   
581ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๑ รายการ - 20 มี.ค. 62
 
   
582ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเซ็นเซอร์วัดความชื้นและเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 มี.ค. 62
 
   
583ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน )- 20 มี.ค. 62
 
   
584ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำหอประชุมใหญ่และห้องน้ำหญิงชั้น 1 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา - 20 มี.ค. 62
 
   
585ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮภ 7297 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 มี.ค. 62
 
   
586ประกาศผู้ไชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 มี.ค. 62
 
   
587ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้และตัดต้นไม้ เก็บขนกิ่งไม้แห้ง ขนขยะมูลฝอยรวมถึงไถกลบภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 มี.ค. 62
 
   
588ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 มี.ค. 62
 
   
589ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 มี.ค. 62
 
   
590ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ห้องกลุ่มการเงินและบัญชี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 มี.ค. 62
 
   
591ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำและท่อส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 มี.ค. 62
 
   
592ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562- 15 มี.ค. 62
 
   
593ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน บอลลูน ขนาด ๓๐๐ แกรม จำนวน ๒,๐๐๐ ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,555,000.00 15 มี.ค. 62
 
   30 เม.ย. 62
 
594ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๑,๒๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18,056,250.00 15 มี.ค. 62
 
   26 เม.ย. 62
 
595ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการอะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS/LLWAS จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,370,200.00 14 มี.ค. 62
 
  02 เม.ย. 62
 
 
596ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผลิตไม้วัดน้ำค้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 มี.ค. 62
 
   
597ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมน้ำรั่วไหลฝ้าเพดานห้องน้ำชายชั้น 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 มี.ค. 62
 
   
598ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตันฯ )- 11 มี.ค. 62
 
   
599ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 มี.ค. 62
 
   
600ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 2กฎ 9767 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 มี.ค. 62
 
   
601ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์พรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 มี.ค. 62
 
   
602ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน 4 เครื่อง ณ อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 มี.ค. 62
 
   
603ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๓๘๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 มี.ค. 62
 
   
604ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 มี.ค. 62
 
   
605ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 มี.ค. 62
 
   
606ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน (LIDAR) และเครื่องวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler) พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยวิธีคัดเลือก- 07 มี.ค. 62
 
   
607ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาทะเลท่าเรือกรุงเทพ- 06 มี.ค. 62
 
   
608ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (จัดซื้อรถยนต์บรรทุกฯ)- 06 มี.ค. 62
 
   
609ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสแตนเลส จำนวน ๓ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 มี.ค. 62
 
   
610ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฆญ 5428 กทม.- 06 มี.ค. 62
 
   
611ประกาศผลผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง Server จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 มี.ค. 62
 
   
612ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดูแลสวน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 มี.ค. 62
 
   
613ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 มี.ค. 62
 
   
614ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 มี.ค. 62
 
   
615ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 มี.ค. 62
 
   
616ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดงานสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก ๒๕๖๒ กรมอุตุนิยมวิทยา - 01 มี.ค. 62
 
   
617ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2561 ถึงเดือน ธ.ค. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.พ. 62
28 ก.พ. 62
 
   
618ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำปากถังวัดฝน และชุดบ่อน้ำนิ่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.พ. 62
 
   
619ประกาศประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding3,125,000.00 28 ก.พ. 62
 
   26 มี.ค. 62
 
620ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.พ. 62
 
   
621ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดานห้องน้ำชายชั้น 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.พ. 62
 
   
622ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ห้องนิติการ จำนวน ๑ เครื่อง- 27 ก.พ. 62
 
   
623ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทาสีรั้ว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.พ. 62
 
   
624จ้างซ่อมประตูห้องทำงาน ยศ. ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.พ. 62
 
   
625จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 2กฎ 9767 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.พ. 62
 
   
626ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงพระปรมาภิไธย วปร.และธงชาติ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.พ. 62
 
   
627ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.พ. 62
 
   
628ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายดับเพลิงและอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ- 22 ก.พ. 62
 
   
629ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบันทึกเทปโทรทัศน์การอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 ก.พ. 62
 
   
630ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.พ. 62
 
   
631ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.พ. 62
 
   
632ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๓๕๘ รายการ- 21 ก.พ. 62
 
   
633ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.พ. 62
 
   
634ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.พ. 62
 
   
635ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่ง ออต.๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.พ. 62
 
   
636ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน (LIDAR) และเครื่องวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler) ฯ โดยวิธีคัดเลือก39,600,000.00 18 ก.พ. 62
 
   
637ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตัดและตกแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณด้านข้างอาคารโรงพิมพ์ - 15 ก.พ. 62
 
   
638ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุุปกรณ์ใช้ในโครงการ Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ก.พ. 62
 
   
639ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ - 14 ก.พ. 62
 
   
640ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของสถานีวิทยุ ส.อต.พิษณุโลก- 14 ก.พ. 62
 
   
641ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ก.พ. 62
 
   
642ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) LEONICS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 ก.พ. 62
 
   
643ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงานผู้บริหาร ห้อง ออต. ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 ก.พ. 62
 
   
644ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบน้ำประปา อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 ก.พ. 62
 
   
645ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.พ. 62
 
   
646ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.พ. 62
 
   
647ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 ก.พ. 62
 
   
648ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับชุดแสดงผลอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 11 ก.พ. 62
 
   
649ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศด้วยเรดาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 ก.พ. 62
 
   
650ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 ก.พ. 62
 
   
651ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการอะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS LLWAS จำนวน 2 รายการ- 08 ก.พ. 62
 
   
652ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒- 08 ก.พ. 62
 
   
653ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1947 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ก.พ. 62
 
   
654ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ สำหรับการปฏิบัติงานตรวจอากาศ ฯ- 06 ก.พ. 62
 
   
655ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.พ. 62
 
   
656ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ ความถี่ 1680MHz-403MHz โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ก.พ. 62
 
   
657ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา- 04 ก.พ. 62
 
   
658ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ-7296 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 ก.พ. 62
 
   
659ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รูปป้ายรางวัลพร้อมอัดกรอบหลุยส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 ก.พ. 62
 
   
660ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Power Supply เพื่อใช้ซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศด้วยเรดาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 01 ก.พ. 62
 
   
661จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ม.ค. 62
 
   
662จ้างเหมาตัดและตกแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณด้านข้างอาคารโรงพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ม.ค. 62
 
   
663ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม 7644 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ม.ค. 62
 
   
664ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 7กผ 4937 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ม.ค. 62
 
   
665ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 7,000,000.00 29 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
 
   26 ก.พ. 62
 
666ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จำนวน ๒ รายการ- 29 ม.ค. 62
 
   
667ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชั้น 13 และชั้น 16 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมิวทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ม.ค. 62
 
   
668ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน 2ท-1687 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ม.ค. 62
 
   
669ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน ฎก-5467 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ม.ค. 62
 
   
670ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการเช่าใช้บะบบสื่อสาร GPRSฯ จำนวน 388 จุด)- 25 ม.ค. 62
 
   
671ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ม.ค. 62
 
   
672ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ม.ค. 62
 
   
673ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา หมวดอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ม.ค. 62
 
   
674ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมน้ำรั่วบนเพดาน ห้องน้ำชาย ชั้น ๑๒ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ม.ค. 62
 
   
675ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ คันหมายเลขทะเบียน ออ-๖๐๐๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 23 ม.ค. 62
 
   
676ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 5กฒ-3727 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 ม.ค. 62
 
   
677ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ม.ค. 62
 
   
678ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น ๑๓ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 ม.ค. 62
 
   
679ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ม.ค. 62
 
   
680ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ชั้น ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ม.ค. 62
 
   
681ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน บอลลูน ขนาด 300 แกรม จำนวน 2,000 ลูก- 15 ม.ค. 62
 
   
682ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 1,250 ชุด- 15 ม.ค. 62
 
   
683ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ควบคุมการแสดงผลห้องประชุมเขตอุดมศักดิ์ ชั้น ๑๓ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ม.ค. 62
 
   
684ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐/๕๐๐ Kva พร้อมชุด ATS กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding6,370,000.00 14 ม.ค. 62
 
   22 ก.พ. 62
 
685ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานร้านค้าสวัสดิการกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ม.ค. 62
 
   
686ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ม.ค. 62
 
   
687ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 ม.ค. 62
 
   
688ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ม.ค. 62
 
   
689ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ม.ค. 62
 
   
690ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจวัดเป้าทัศนวิสัย Long-Distance Laser Rangefinder (กล้องวัดระยะ) กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ๑ ชุุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์650,000.00 09 ม.ค. 62
 
   06 ก.พ. 62
 
691ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ม.ค. 62
 
   
692ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงห้องทำงานของท่านผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ม.ค. 62
 
   
693ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ม.ค. 62
 
   
694ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ม.ค. 62
 
   
695ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ-7297- 04 ม.ค. 62
 
   
696ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 ม.ค. 62
 
   
697ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 ม.ค. 62
 
   
698ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ คันหมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 ม.ค. 62
 
   
699ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ คันหมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 ม.ค. 62
 
   
700ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ คันหมายเลขทะเบียน ฮภ-๗๒๙๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 ม.ค. 62
 
   
701ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5กฒ-3724- 04 ม.ค. 62
 
   
702ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 ม.ค. 62
 
   
703ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 ม.ค. 62
 
   
704ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชกทางสายไฟฟ้า (ภายในตู้ DATA LOGGER) และอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชกทางสายไฟฟ้าสำหรับปลั๊กพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ม.ค. 62
 
   
705ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์กราฟ พร้อมอุปกรณ์การพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ม.ค. 62
 
   
706ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ธ.ค. 61
 
   
707ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12,303,235.00 28 ธ.ค. 61
 
   11 ก.พ. 62
 
708ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานซักรีดชุดเครื่องนอนประจำห้องพักเวรรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ธ.ค. 61
 
   
709ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ธ.ค. 61
 
   
710ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ธ.ค. 61
 
   
711ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดความกดอากาศ แบบดิจิทัล กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17,500,000.00 28 ธ.ค. 61
 
  29 พ.ย. 62
 
 
712ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ธ.ค. 61
 
   
713ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ธ.ค. 61
 
   
714ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ-6568 - 27 ธ.ค. 61
 
   
715ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดูแลสวน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ธ.ค. 61
 
   
716ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดฝนแบบไซฟอน กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์8,500,000.00 25 ธ.ค. 61
 
   18 ก.พ. 62
 
717ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ธ.ค. 61
 
   
718ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ลอยน้ำ กองเครื่่ิองมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 50 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding- 25 ธ.ค. 61
 
   
719ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดคอมพิวเตอร์ผลิตแผนที่อากาศแบบดิจิทัล (ชุดจอ Wacom พร้อม software) กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ- 24 ธ.ค. 61
 
   
720ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ธ.ค. 61
 
   
721ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าทั้งระบบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ธ.ค. 61
 
   
722ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 21 ธ.ค. 61
 
   
723ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่จอแสดงผลเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม จำนวน ๑ รายการ (8 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ธ.ค. 61
 
   
724ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดความกดอากาศ แบบดิจิทัล กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid17,500,000.00 21 ธ.ค. 61
 
  21 ธ.ค. 61
 
 
725ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิประจำห้องสอบเทียบ กองเครื่องมืออุตุุนิยมวิทยา กรมอุุุตุุนิยมวิทยา ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 20 ธ.ค. 61
 
   
726ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ธ.ค. 61
 
   
727ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ธ.ค. 61
 
   
728ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมจอแสดงผลเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมสำรอง (WID๕๑๑) ของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ธ.ค. 61
 
   
729ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ไฟฟ้าทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ธ.ค. 61
 
   
730ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องสอบเทียบเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลมดิจิตอลแบบเคลื่อนที่ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ธ.ค. 61
 
   
731ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานไม้สำหรับซ่อมแซมตู้สกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ธ.ค. 61
 
   
732ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการลิขสิทธิ์ (License) ซอฟแวร์ Tableau Desktop กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 ธ.ค. 61
 
   
733ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดระยะทางลมถาดน้ำระเหย กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๕๐ เครื่อง (e-bidding)4,250,000.00 13 ธ.ค. 61
 
   11 ม.ค. 62
 
734ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา (e-bidding)3,213,000.00 12 ธ.ค. 61
 
   09 ม.ค. 62
 
735ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างฯ (e-bidding)3,213,000.00 12 ธ.ค. 61
 
   09 ม.ค. 62
 
736ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ฯ(e-bidding)3,213,000.00 12 ธ.ค. 61
 
   09 ม.ค. 62
 
737ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ (กลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบน)ฯ (e-bidding)3,213,000.00 12 ธ.ค. 61
 
   09 ม.ค. 62
 
738ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบน)ฯ (e-bidding)3,213,000.00 12 ธ.ค. 61
 
   09 ม.ค. 62
 
739ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทำเสาเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 ธ.ค. 61
 
   
740ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบเครื่องยนต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ธ.ค. 61
 
   
741ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ธ.ค. 61
 
   
742ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้าบริเวณกองอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 พ.ย. 61
 
   
743ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 พ.ย. 61
 
   
744ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 พ.ย. 61
 
   
745ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 พ.ย. 61
 
   
746ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิประจำห้องสอบเทียบ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา ฯ ๑ เครื่อง (ด้วยวิธี e-bidding)3,097,650.00 28 พ.ย. 61
 
   
747ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ลอยน้ำ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ (e-bidding)1,200,000.00 28 พ.ย. 61
 
   
748ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 พ.ย. 61
 
   
749ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 พ.ย. 61
 
   
750ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (NWP) จำนวน ๒ เครื่อง- 27 พ.ย. 61
 
   
751ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 พ.ย. 61
 
   
752ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ คันหมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 พ.ย. 61
 
   
753ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาปรับปรุงการติดตั้งตู้สกรีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 พ.ย. 61
 
   
754ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีฯ814,000.00 21 พ.ย. 61
 
   
755ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 พ.ย. 61
 
   
756ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 พ.ย. 61
 
  20 พ.ย. 61
 
 
757ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณรับ-ส่งข้อมูลแบบอนุกรม (MODEM) พร้อม Adapter ๑๒ volt โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 พ.ย. 61
 
   
758ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อประกอบเป็นตู้สกรีนขนาดกลาง กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 พ.ย. 61
 
   
759ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติ ความถี่ 1680 MHz ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ (กลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบน) แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 25,000,000.00 19 พ.ย. 61
 
   09 ม.ค. 62
 
760ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 พ.ย. 61
 
   
761ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 พ.ย. 61
 
   
762ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 พ.ย. 61
 
   
763ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 พ.ย. 61
 
   
764ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ คันหมายเลขทะเบียน ๕กฒ-๓๗๒๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 พ.ย. 61
 
   
765ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน บอลลูน ขนาด 300 แกรม จำนวน 2,000 ลูก)- 12 พ.ย. 61
 
   
766ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 1,250 ชุด)- 12 พ.ย. 61
 
   
767ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 พ.ย. 61
 
   
768ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 พ.ย. 61
 
   
769ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบC BandชนิดDual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ฯ (e-bidding)151,277,000.00 08 พ.ย. 61
 
   05 มี.ค. 62
 
770ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 90012015 ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22,024.00 08 พ.ย. 61
 
   
771ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบจำลองการสั่นสะเทือนจากแรงแผ่นดินไหว กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)4,500,000.00 07 พ.ย. 61
07 พ.ย. 61
07 พ.ย. 61
 
   11 ก.พ. 62
 
772ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 พ.ย. 61
 
   
773ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร๑ระบบด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)7,000,000.00 06 พ.ย. 61
06 พ.ย. 61
06 พ.ย. 61
 
  18 ธ.ค. 61
 
 
774ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน- 05 พ.ย. 61
 
   
775ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ ระบบ43,335,000.00 02 พ.ย. 61
02 พ.ย. 61
02 พ.ย. 61
 
   28 ธ.ค. 61
 
776ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ ระบบ43,335,000.00 02 พ.ย. 61
02 พ.ย. 61
02 พ.ย. 61
 
   02 ม.ค. 62
 
777ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ออ-๖๐๐๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 01 พ.ย. 61
 
   
778ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกุญแจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ต.ค. 61
 
   
779ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ต.ค. 61
 
   
780ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ต.ค. 61
 
   
781ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาเขียว ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ ระบบ ด้วยวิธี (e-bidding)60,000,000.00 30 ต.ค. 61
30 ต.ค. 61
30 ต.ค. 61
 
   04 ม.ค. 62
 
782ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อเมนประปาแตกบริเวณด้านหน้าอาคารหอเรดาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 ต.ค. 61
 
   
783ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 ต.ค. 61
 
   
784ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอฟ.เอ็ม.ทั้ง ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 ต.ค. 61
 
   
785ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ ระบบ43,335,000.00 29 ต.ค. 61
29 ต.ค. 61
29 ต.ค. 61
 
   04 ม.ค. 62
 
786ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสสำหรับทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ต.ค. 61
 
   
787ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ต.ค. 61
 
   
788ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ต.ค. 61
 
   
789ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 37,236,000.00 26 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61
 
   04 ม.ค. 62
 
790ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล (แบบที่ ๒) (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา ฯลฯ (e-bidding)1,089,000.00 26 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61
 
   21 พ.ย. 61
 
791ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาแอปพลิเคชัน Thai Weather Radio บนเครื่องอุปกรณ์สื่อสารพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ต.ค. 61
 
   
792ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ต.ค. 61
 
   
793ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ของส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ บางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒- 26 ต.ค. 61
 
   
794ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)37,236,000.00 25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
 
   04 ม.ค. 62
 
795ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)37,236,000.00 25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
 
   04 ม.ค. 62
 
796ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับการจัดประชุม Integrated Workshop of Typhoon Committee โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ต.ค. 61
 
   
797ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์(LLWAS)ที่ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์69,550,000.00 25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
 
   06 มี.ค. 62
 
798ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ต.ค. 61
 
   
799ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหน้าห้อง รอป. ชั้น ๖ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ต.ค. 61
 
   
800ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,500,000.00 25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
 
   12 พ.ย. 61
 
801ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวระยะที่ ๑ และ ๒ เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบฯ (e-bidding)300,000,000.00 22 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
 
   09 ก.ย. 62
 
802ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนฯ (e-bidding)151,277,000.00 22 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
 
   16 ม.ค. 62
 
803ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯลฯ)(ชลบุรี)- 22 ต.ค. 61
 
   
804ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ต.ค. 61
 
   
805ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 18 ต.ค. 61
 
   
806ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน รว-๘๘๖๔ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ต.ค. 61
 
   
807ประกวดราคาจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,001,520.00 12 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61
 
   26 ต.ค. 61
 
808ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน- 04 ต.ค. 61
 
   
809ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.ย. 61
 
   
810ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา (ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.ย. 61
 
   
811ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และน้ำกลั่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561- 28 ก.ย. 61
 
   
812ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- 28 ก.ย. 61
 
   
813ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.ย. 61
 
   
814ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.ย. 61
 
   
815ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบายศรี การแสดงโปงลางและเวที สำหรับโครงการกิจกรรมกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 61
 
   
816ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำโรงอาหารสวัสดิการกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 61
 
   
817ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์เสริมทดแทนของเดิม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 61
 
   
818ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดหญ้าและทำความสะอาดที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ- 26 ก.ย. 61
 
   
819ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า (Leased Line Internet) เพื่อเช่าใช้งานกับเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน (LIDAR) และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ฯลฯ- 26 ก.ย. 61
 
   
820ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 61
 
   
821ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 61
 
   
822ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่สำหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 61
 
   
823ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 61
 
   
824ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 61
 
   
825ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 61
 
   
826ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำปกใส่ใบประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 61
 
   
827ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 61
 
   
828ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในห้องประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 61
 
   
829ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 61
 
   
830ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 61
 
   
831ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนประปาชำรุด ด้านข้างหอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 61
 
   
832ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๔ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 24 ก.ย. 61
 
   
833ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ก.ย. 61
 
   
834ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ก.ย. 61
 
   
835ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ก.ย. 61
 
   
836ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง รอป. จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ก.ย. 61
 
   
837ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ก.ย. 61
 
   
838ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- 21 ก.ย. 61
 
   
839ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.ย. 61
 
   
840ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.ย. 61
 
   
841ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน รอว. จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.ย. 61
 
   
842ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.ย. 61
 
   
843ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงานของ ผอ.ทก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.ย. 61
 
   
844ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงล้อลากพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.ย. 61
 
   
845ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 61
 
   
846ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำประปาพร้อมรายการประกอบที่บ้านพักกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 61
 
   
847ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการจิตอาสาทำความสะอาดวัดบางนานอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 61
 
   
848ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 ก.ย. 61
 
   
849ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานในหมวดอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 61
 
   
850ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 61
 
   
851ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 61
 
   
852ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒- 19 ก.ย. 61
 
   
853ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ย. 61
 
   
854ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตัดหญ้าส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ ตำบลบางปลาฯ- 19 ก.ย. 61
 
   
855ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๖ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ย. 61
 
   
856ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมแซมห้องน้ำและท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ย. 61
 
   
857ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง ห้องกลุ่มการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ย. 61
 
   
858ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ย. 61
 
   
859ประกาศยกเลิก ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๖- 19 ก.ย. 61
 
   
860ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒- 19 ก.ย. 61
 
   
861ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคม คู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบินฯ- 19 ก.ย. 61
 
   
862ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- 19 ก.ย. 61
 
   
863ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงพื้นผิวถนนภายในกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- 18 ก.ย. 61
 
   
864ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒,๕๐๐ ชุดฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- 18 ก.ย. 61
 
   
865ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- 18 ก.ย. 61
 
   
866ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คน กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ก.ย. 61
 
   
867ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ เครื่อง- 18 ก.ย. 61
 
   
868ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม (METNET) อุปกรณ์ Firewall โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ก.ย. 61
 
   
869ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๕๔๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ก.ย. 61
 
   
870ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (WAF) และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 ก.ย. 61
 
   
871ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
872ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาพิมพ์ภาพคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา )- 17 ก.ย. 61
 
   
873ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบินWind Profilerสุวรรณภูมิ)- 17 ก.ย. 61
 
   
874ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
875ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
876ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซท ยี่ห้อ MULTI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
877ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
878ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ห้องปฏิบัติงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาทะเลท่าเรือกรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
879ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
880ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 ก.ย. 61
 
   
881ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
882ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificates) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
883ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
884ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
885ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
886ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
887ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ก.ย. 61
 
   
888ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน รว-๘๘๖๓ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ก.ย. 61
 
   
889ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ก.ย. 61
 
   
890ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๗ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ก.ย. 61
 
   
891ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ก.ย. 61
 
   
892ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงฯ โดยวิธีคัดเลือก- 13 ก.ย. 61
 
   
893ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก- 13 ก.ย. 61
 
   
894ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) และระบบ EFM (Electric Field Mill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก- 13 ก.ย. 61
 
   
895ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก- 13 ก.ย. 61
 
   
896ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว ๔ Mbps กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 13 ก.ย. 61
 
   
897ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 ก.ย. 61
 
   
898ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Server) และระบบสำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,871,686.80 12 ก.ย. 61
 
   26 ก.ย. 61
 
899ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.ย. 61
 
   
900ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ก.ย. 61
 
   
901ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ก.ย. 61
 
   
902ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้เครื่องโทรสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ก.ย. 61
 
   
903ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ก.ย. 61
 
   
904ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,045,351.40 07 ก.ย. 61
07 ก.ย. 61
07 ก.ย. 61
 
   28 ก.ย. 61
 
905ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ก.ย. 61
 
   
906ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ก.ย. 61
 
   
907ประกวดราคาจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,071,070.00 07 ก.ย. 61
07 ก.ย. 61
07 ก.ย. 61
 
   
908ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.ย. 61
 
   
909ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.ย. 61
 
   
910ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.ย. 61
 
   
911ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.ย. 61
 
   
912ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.ย. 61
 
   
913ประกวดราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)1,029,900.00 06 ก.ย. 61
06 ก.ย. 61
06 ก.ย. 61
 
   
914ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.ย. 61
 
   
915ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนท สำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.ย. 61
 
   
916ราคากลางเช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๕๔๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,085,617.68 06 ก.ย. 61
 
   
917ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,650,000.00 06 ก.ย. 61
 
   
918ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall1,740,000.00 06 ก.ย. 61
 
   
919ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,900,000.00 05 ก.ย. 61
05 ก.ย. 61
 
   
920ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและหนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ก.ย. 61
 
   
921ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเชื่อมโยงสัญญาณแผ่นดินไหว จากสถานีตรวจแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงใหม่ ในเครือข่ายระบบ IRIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ก.ย. 61
 
   
922ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ก.ย. 61
 
   
923ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ก.ย. 61
 
   
924ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำโต๊ะวางทีวีสำหรับห้องประชุมมรกต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ก.ย. 61
 
   
925ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ news clipping ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒- 05 ก.ย. 61
 
   
926ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ก.ย. 61
 
   
927ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ก.ย. 61
 
   
928ราคากลาง เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง513,600.00 04 ก.ย. 61
 
   
929ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก21,900,000.00 04 ก.ย. 61
 
   
930ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก16,396,680.00 04 ก.ย. 61
 
   
931ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก17,334,000.00 04 ก.ย. 61
 
   
932ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) และระบบ EFM (Electric Field Mill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก8,100,000.00 04 ก.ย. 61
 
   
933ราคากลาง เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,144,280.00 04 ก.ย. 61
 
   
934ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทาสี จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 ก.ย. 61
 
   
935ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมการแสดงผลห้องประชุมมรกต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 ก.ย. 61
 
   
936ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 ก.ย. 61
 
   
937ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงพื้นผิวถนนภายในกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,268,000.00 31 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61
 
   
938ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ส.ค. 61
 
   
939ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ส.ค. 61
 
   
940ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ภาพคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ส.ค. 61
 
   
941ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 31 ส.ค. 61
 
   
942ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,967,744.00 30 ส.ค. 61
 
   
943ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,240,000.00 29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
 
   
944ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ 403 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 2,500 ชุดฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์7,375,000.00 29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
 
   
945ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ส.ค. 61
 
   
946ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ส.ค. 61
 
   
947ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ส.ค. 61
 
   
948ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมเครื่องพริ้นเตอร์ HP Laserjet P2035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ส.ค. 61
 
   
949ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูเลื่อนด้านข้างอาคารกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ส.ค. 61
 
   
950ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ประดับตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ส.ค. 61
 
   
951ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่สำหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ส.ค. 61
 
   
952ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ส.ค. 61
 
   
953ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ส.ค. 61
 
   
954ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อประปาและย้ายมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ส.ค. 61
 
   
955ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้า UPS จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ส.ค. 61
 
   
956ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ส.ค. 61
 
   
957ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒- 23 ส.ค. 61
 
   
958ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ส.ค. 61
 
   
959ประกวดราคาซื้อเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒,๕๐๐ ชุดฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,375,000.00 21 ส.ค. 61
21 ส.ค. 61
21 ส.ค. 61
 
  22 ส.ค. 61
 
 
960ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Roll up ประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ส.ค. 61
 
   
961ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษและหมึกพิมพ์ ของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 21 ส.ค. 61
 
   
962ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ส.ค. 61
 
   
963ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 21 ส.ค. 61
 
   
964ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงฮอร์น ขนาด ๖๐ วัตต์ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ส.ค. 61
 
   
965ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำหญิงชั้น ๙ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 21 ส.ค. 61
 
   
966จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป5,606,000.00 20 ส.ค. 61
 
  25 ก.ย. 61
 
 
967ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้น ๘ อาคาร ๕๐ ปี อต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ส.ค. 61
 
   
968ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 ส.ค. 61
 
   
969ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ส.ค. 61
 
   
970ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-1946 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ส.ค. 61
 
   
971ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒- 17 ส.ค. 61
 
   
972ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562- 16 ส.ค. 61
 
   
973ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องเวรรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ส.ค. 61
 
   
974ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ส.ค. 61
 
   
975ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ส.ค. 61
 
   
976ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำเคาน์เตอร์ลอยติดผนังด้านนอกหน้าห้อง บท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ส.ค. 61
 
   
977ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดแอร์รถยนต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ส.ค. 61
 
   
978ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-1947 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ส.ค. 61
 
   
979ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 14 ส.ค. 61
 
   
980ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนปุ่มเปิด/ปิดควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ส.ค. 61
 
   
981ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมมุกดา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ส.ค. 61
 
   
982ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ส.ค. 61
 
   
983ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ส.ค. 61
 
   
984ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมดาดฟ้า ทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน ซ่อมแซมห้องน้ำชายหญิงและงานซ่อมประปา - 10 ส.ค. 61
 
   
985ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ส.ค. 61
 
   
986ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (รวมเคส) เพื่อใช้ในการประชุมผู้บริหาร จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 ส.ค. 61
 
   
987ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ส.ค. 61
 
   
988ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ส.ค. 61
 
   
989ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (รวมเคส) เพื่อใช้ในการประชุมผู้บริหาร จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง445,800.00 08 ส.ค. 61
 
   
990ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ส.ค. 61
 
   
991ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ส.ค. 61
 
   
992ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ส.ค. 61
 
   
993ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ส.ค. 61
 
   
994ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร- 03 ส.ค. 61
 
   
995ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ในสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ(กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 ส.ค. 61
 
   
996ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพท่อแก๊สไฮโดรเจน (Hydrostatic Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ก.ค. 61
 
   
997ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแท่นเหล็กสำหรับประดับธงชาติและธง วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ก.ค. 61
 
   
998ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ก.ค. 61
 
   
999ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ก.ค. 61
 
   
1000ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแก้ไขห้องน้ำหญิง ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี อต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 ก.ค. 61
 
   
1001ประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และประกาศราคากลาง3,987,440.00 24 ก.ค. 61
 
   10 ก.ย. 61
 
1002ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานในหมวดอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ก.ค. 61
 
   
1003ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้า ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ก.ค. 61
 
   
1004ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ก.ค. 61
 
   
1005ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ค. 61
 
   
1006ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบและระบบ EFM โดยวิธีคัดเลือก- 23 ก.ค. 61
 
   
1007ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ 7296 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 23 ก.ค. 61
 
   
1008ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ค. 61
 
   
1009ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 2ท 1687 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 23 ก.ค. 61
 
   
1010ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมชั้น ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ค. 61
 
  01 ส.ค. 61
 
 
1011ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 ก.ค. 61
 
   
1012ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ค. 61
 
   
1013ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คพร้อมชุดโปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ค. 61
 
   
1014ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครดิตบริการ SMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ค. 61
 
   
1015ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ค. 61
 
   
1016ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ค. 61
 
   
1017ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ค. 61
 
   
1018ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ค. 61
 
   
1019ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมพร้อมบำรุงรักษาสถานีฝนอัตโนมัติ จำนวน 930 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15,930,000.00 19 ก.ค. 61
19 ก.ค. 61
19 ก.ค. 61
 
   17 ส.ค. 61
 
1020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ค. 61
 
   
1021ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ก.ค. 61
 
   
1022ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบานประตูห้องทำงานของ วร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ก.ค. 61
 
   
1023ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,480,880.00 17 ก.ค. 61
17 ก.ค. 61
17 ก.ค. 61
 
  17 ส.ค. 61
 
 
1024ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ค. 61
 
   
1025ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต พร้อมเคส จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 ก.ค. 61
 
   
1026ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ก.ค. 61
 
   
1027ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ก.ค. 61
 
   
1028ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ก.ค. 61
 
   
1029ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร- 16 ก.ค. 61
 
   
1030ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำป้ายแสดงชื่อกองและป้ายชื่อหน้าห้อง ผอ.ตอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 12 ก.ค. 61
 
   
1031ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ HP CP๒๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.ค. 61
 
   
1032ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ราชการตราสัญลักษณ์กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.ค. 61
 
   
1033ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบและระบบ EFM 2,700,000.00 12 ก.ค. 61
 
   
1034ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางทะเลชั้น ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.ค. 61
 
   
1035ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และน้ำกลั่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.ค. 61
 
   
1036ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.ค. 61
 
   
1037ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมโต๊ะและอุปกรณ์ที่ชำรุดปฏิบัติงานในราชการ บท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.ค. 61
 
   
1038ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องประชุมมุกดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 ก.ค. 61
 
   
1039ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศห้องทำงานและห้องอบรม(นักเรียน) ของ สอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ก.ค. 61
 
   
1040สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาด 4000 ANSI Lumens 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ก.ค. 61
 
   
1041ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ฯ1,636,000.00 10 ก.ค. 61
 
   
1042ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ 403 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 2,500 ชุดฯลฯ- 06 ก.ค. 61
 
   
1043ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผนที่อุตุนิยมวิทยา (แบบ อต.๑๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ก.ค. 61
 
   
1044ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 ก.ค. 61
 
   
1045ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชายหญิง ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 ก.ค. 61
 
   
1046ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาหอประชุมใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 ก.ค. 61
 
   
1047ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา- 03 ก.ค. 61
 
   
1048ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศส่วนวิชาการและวิศวกรรมเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 ก.ค. 61
 
   
1049ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมน้ำรั่วซึม และบานเลื่อนหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 ก.ค. 61
 
   
1050ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ที่หอเรดาร์ ชั้น ๒ ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศด้วยเรดาร์ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 มิ.ย. 61
 
   
1051ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ ที่กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 มิ.ย. 61
 
   
1052ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 มิ.ย. 61
 
   
1053ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน 3 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 มิ.ย. 61
 
   
1054ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 มิ.ย. 61
 
   
1055ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ชุด ๔ พร้อมที่รองกราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 มิ.ย. 61
 
   
1056ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎก 5467 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 มิ.ย. 61
 
   
1057ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขะเบียน ฮจ 1945 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 มิ.ย. 61
 
   
1058ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรอยรั่วท่อน้ำฝนชั้น 16 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 มิ.ย. 61
 
   
1059ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในห้องประชุมบุษราคัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 มิ.ย. 61
 
   
1060ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 มิ.ย. 61
 
   
1061ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผล (Server) ของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 มิ.ย. 61
 
   
1062ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาย้ายระบบคอมพิวเตอร์ Server และจอมอนิเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวิเชียร์ (LLWAS) ที่ สอต.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 มิ.ย. 61
 
   
1063ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป5,605,600.00 19 มิ.ย. 61
 
  04 ก.ค. 61
 
 
1064ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ ๗๖ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 มิ.ย. 61
 
   
1065ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบและระบบ EFM- 18 มิ.ย. 61
 
   
1066ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์- 18 มิ.ย. 61
 
   
1067ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าแผ่นพื้นยกระดับปูพรมสำหรับในงานสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยาครบรอบ76ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 มิ.ย. 61
 
   
1068ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 มิ.ย. 61
 
   
1069ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 มิ.ย. 61
 
   
1070ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งเต็นท์พิธีสงฆ์ พร้อมเครื่องสังฆภัณฑ์ และประดับตกแต่งดอกไม้ พานพุ่มในงานสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ ๗๖ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 มิ.ย. 61
 
   
1071ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิธีทางศาสนาพราหมณ์ ในงานสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ ๗๖ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 15 มิ.ย. 61
 
   
1072ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการจ้างเหมาซ่อมพร้อมบำรุงรักษาสถานีฝนอัตโนมัติ จำนวน ๙๓๐ สถานี- 14 มิ.ย. 61
 
   
1073ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑- 14 มิ.ย. 61
 
   
1074ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ และเก้าอี้ แบบสำเร็จคลุมเต็มตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 มิ.ย. 61
 
   
1075ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 มิ.ย. 61
 
   
1076ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลข ฮจ 1945 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 มิ.ย. 61
 
   
1077ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม 7644 กทม.- 13 มิ.ย. 61
 
   
1078ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดโคมไฟหน้าใหญ่ด้านขวาและไฟถอยด้านซ้าย รถยนต์กระบะ ๔ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 11 มิ.ย. 61
 
   
1079ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั้มน้ำสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 มิ.ย. 61
 
   
1080ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 มิ.ย. 61
 
   
1081ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1945 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 มิ.ย. 61
 
   
1082ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ 7296 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 มิ.ย. 61
 
   
1083ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศห้องเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 มิ.ย. 61
 
   
1084ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำเสาธงและวัสดุปรับปรุงทาสีวิมานพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 มิ.ย. 61
 
   
1085ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 มิ.ย. 61
 
   
1086ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 มิ.ย. 61
 
   
1087ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 มิ.ย. 61
 
   
1088ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 01 มิ.ย. 61
 
   
1089ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงประจำกรมอุุตุนิยมวิทยาพร้อมเสาตั้งและฐานรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 01 มิ.ย. 61
 
   
1090ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมก็อกน้ำในห้องน้ำหญิงชั้น ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 พ.ค. 61
 
   
1091ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 พ.ค. 61
 
   
1092ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 พ.ค. 61
 
   
1093ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 พ.ค. 61
 
  06 มิ.ย. 61
 
 
1094ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน รอบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 พ.ค. 61
 
   
1095ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอ่างเพลทและเปลี่ยนกุญแจบานประตูเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 พ.ค. 61
 
   
1096ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน สำหรับติดตั้งภายในอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 พ.ค. 61
 
   
1097ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 พ.ค. 61
 
   
1098ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 พ.ค. 61
 
   
1099ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 พ.ค. 61
 
   
1100ประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 3,987,440.00 25 พ.ค. 61
 
  27 มิ.ย. 61
 
 
1101ประกาศผลผู้ชนะจ้างจัดทำบอร์ดชนิดฝังผนังและทาสีผนังส่วนที่เจาะติดตั้งบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 พ.ค. 61
 
   
1102ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 พ.ค. 61
 
   
1103ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาเครื่องเตือนภัยความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความร้อนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง450,000.00 24 พ.ค. 61
 
   
1104ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสถานีตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 พ.ค. 61
 
   
1105ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 พ.ค. 61
 
   
1106ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 พ.ค. 61
 
   
1107ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 4 อาคาร 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 พ.ค. 61
 
   
1108ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 พ.ค. 61
 
   
1109ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 พ.ค. 61
 
   
1110ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 พ.ค. 61
 
   
1111ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 พ.ค. 61
 
   
1112ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 พ.ค. 61
 
   
1113ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์แบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 พ.ค. 61
 
   
1114ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 พ.ค. 61
 
   
1115ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ออ 6007 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 พ.ค. 61
 
   
1116ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ชั้น 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 พ.ค. 61
 
   
1117ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์ ขนาด 4200 ANSI Lumens 1 เครื่อง- 17 พ.ค. 61
 
   
1118ประกาศเผยแพร่แผนการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม- 17 พ.ค. 61
 
   
1119ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 พ.ค. 61
 
   
1120ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 พ.ค. 61
 
   
1121ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ 7297 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ค. 61
 
   
1122ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 พ.ค. 61
 
   
1123ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบันไดสไลด์ และบันไดอลูมิเนียม ๓ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 พ.ค. 61
 
   
1124ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 พ.ค. 61
 
   
1125ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 พ.ค. 61
 
   
1126ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมพร้อมบำรุงรักษาสถานีฝนอัตโนมัติ จำนวน ๙๓๐ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16,000,000.00 09 พ.ค. 61
09 พ.ค. 61
09 พ.ค. 61
09 พ.ค. 61
09 พ.ค. 61
 
  08 มิ.ย. 61
 
 
1127ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 พ.ค. 61
 
   
1128ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 พ.ค. 61
 
   
1129ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 พ.ค. 61
 
   
1130ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 พ.ค. 61
 
   
1131ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฐานเสาไฟหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 พ.ค. 61
 
   
1132ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ชั้น ๖ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 พ.ค. 61
 
   
1133ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อเมนประปาแตกชำรุด ด้านข้างบ้านพักเรือนแฝด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 พ.ค. 61
 
   
1134ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 พ.ค. 61
 
   
1135ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว 3226 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 พ.ค. 61
 
   
1136ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ฮจ 1945 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 พ.ค. 61
 
   
1137ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 พ.ค. 61
 
   
1138ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 พ.ค. 61
 
   
1139ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 พ.ค. 61
 
   
1140ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮภ 7297 กทม.- 03 พ.ค. 61
 
   
1141ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร- 02 พ.ค. 61
 
   
1142ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDRUM เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 เม.ย. 61
 
   
1143ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงพื้นผิวถนนภายในกรมอุตุนิยมวิทยา- 30 เม.ย. 61
 
   
1144ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา- 27 เม.ย. 61
 
   
1145ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 เม.ย. 61
 
   
1146ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 เม.ย. 61
 
   
1147ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 เม.ย. 61
 
   
1148ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5กฒ 3724 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 เม.ย. 61
 
   
1149ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจ- 20 เม.ย. 61
 
   
1150ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำชายชั้น 7 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 เม.ย. 61
 
   
1151ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์ส่วนควบรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 เม.ย. 61
 
   
1152ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ออ 6007 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 เม.ย. 61
 
   
1153ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 2ท 1687 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 เม.ย. 61
 
   
1154ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,480,880.00 18 เม.ย. 61
18 เม.ย. 61
18 เม.ย. 61
 
  15 พ.ค. 61
 
 
1155ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 เม.ย. 61
 
   
1156ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชกและป้องกันฟ้าผ่า แบบติดตั้งภายในตู้ DATA LOGGER และแบบปลั๊กพ่วงสำหรับป้องกัน UPS จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 เม.ย. 61
 
   
1157ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ License โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET (NOD32) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 เม.ย. 61
 
   
1158ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 2015 ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 เม.ย. 61
 
   
1159ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมก็อกน้ำภายในห้องน้ำหญิงชั้น 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 เม.ย. 61
 
   
1160ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน อว 8823 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 เม.ย. 61
 
   
1161ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมท่อเมนประปาแตกชำรุด ด้านหน้าประตู สทร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 เม.ย. 61
 
   
1162ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมโครงการ รดน้ำดำหัวผู้สูงวัย สุขใจไทยนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 เม.ย. 61
 
   
1163ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 เม.ย. 61
 
   
1164ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 เม.ย. 61
 
   
1165ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกันแสงอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 เม.ย. 61
 
   
1166ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำป้ายสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติและป้ายตรวจวัดสถานีเรดาร์ตรวจวัดคลื่นและกระแสน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 เม.ย. 61
 
   
1167ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อประปาและอุปกรณ์ชักโครกฝั่งห้องน้ำหญิงอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 เม.ย. 61
 
   
1168ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ ชั้น 12 ห้องควบคุมระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 เม.ย. 61
 
   
1169ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกบ่อสำหรับฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 เม.ย. 61
 
   
1170ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz จำนวน ๒,๕๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)516,275.00 03 เม.ย. 61
03 เม.ย. 61
03 เม.ย. 61
 
  26 เม.ย. 61
 
 
1171ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำบ้านพักอาคาร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 เม.ย. 61
 
   
1172ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 มี.ค. 61
 
   
1173ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 มี.ค. 61
 
   
1174ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 มี.ค. 61
 
   
1175ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาชนะบรรจุขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 มี.ค. 61
 
   
1176ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องประกอบฟิล์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 มี.ค. 61
 
   
1177ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อประปาและอุปกรณ์ชักโครกฝั่งห้องน้ำหญิงอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 มี.ค. 61
 
   
1178ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2กฎ 9767 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 มี.ค. 61
 
   
1179ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างเหมาซ่อมพร้อมบำรุงรักษาสถานีฝนอัตโนมัติ จำนวน ๙๓๐ สถานี- 23 มี.ค. 61
 
   
1180ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมแก้ไขห้องทำงานของท่านผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 มี.ค. 61
 
   
1181ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในกลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 มี.ค. 61
 
   
1182ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าสำหรับการสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 มี.ค. 61
 
   
1183ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 มี.ค. 61
 
   
1184ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 มี.ค. 61
 
   
1185ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 มี.ค. 61
 
   
1186ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 มี.ค. 61
 
   
1187ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 มี.ค. 61
 
   
1188ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 มี.ค. 61
 
   
1189ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 มี.ค. 61
 
   
1190ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 มี.ค. 61
 
   
1191ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ คัน 1,486,000.00 13 มี.ค. 61
13 มี.ค. 61
13 มี.ค. 61
 
   23 มี.ค. 61
 
1192ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)650,000.00 13 มี.ค. 61
13 มี.ค. 61
13 มี.ค. 61
 
   05 เม.ย. 61
 
1193ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดไฟส่องสว่างถนนรอบบริเวณกรมฯ และเดินสายใหม่บางส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 มี.ค. 61
 
   
1194ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศชั้น 14 (ตอ.) จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 มี.ค. 61
 
   
1195ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศกลุ่มนิติการ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 มี.ค. 61
 
   
1196ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจจับควันไฟและเครื่องตรวจจับความร้อน ชั้น ๑๑ และชั้น ๑๒ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 มี.ค. 61
 
   
1197ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจจับควันไฟภายในหอประชุมใหญ่- 12 มี.ค. 61
 
   
1198ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์และไวนิลสำหรับการสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 มี.ค. 61
 
   
1199ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 มี.ค. 61
 
   
1200ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง ฯลฯ จำนวน 400 ชุด6,076,000.00 12 มี.ค. 61
12 มี.ค. 61
12 มี.ค. 61
 
   09 เม.ย. 61
 
1201ประกาศราคากลางวัสดุงานไม้494,624.62 09 มี.ค. 61
 
   
1202ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 มี.ค. 61
 
   
1203ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 94-0444 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 มี.ค. 61
 
   
1204ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูกรมฯ ด้าน สทร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 มี.ค. 61
 
   
1205ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ออ 6005 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 มี.ค. 61
 
   
1206สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะสีชัง)ฯลฯ1,608,000.00 07 มี.ค. 61
07 มี.ค. 61
07 มี.ค. 61
07 มี.ค. 61
07 มี.ค. 61
07 มี.ค. 61
07 มี.ค. 61
 
   
1207ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 มี.ค. 61
 
   
1208ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)650,000.00 06 มี.ค. 61
06 มี.ค. 61
06 มี.ค. 61
 
  13 มี.ค. 61
 
 
1209ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้งฯ จำนวน ๖๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd9,165,000.00 06 มี.ค. 61
06 มี.ค. 61
06 มี.ค. 61
 
   05 เม.ย. 61
 
1210ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์โทรคมนาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เนต กองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 มี.ค. 61
 
   
1211ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 มี.ค. 61
 
   
1212ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยาปีกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง195,542.50 05 มี.ค. 61
 
   
1213ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 มี.ค. 61
 
   
1214ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 มี.ค. 61
 
   
1215ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำดาดฟ้าชั้น 16 และท่อระบายน้ำด้านบนชั้น 16 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 มี.ค. 61
 
   
1216ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อเมนประปาด้านหลังอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 มี.ค. 61
 
   
1217ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 มี.ค. 61
 
   
1218ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 962,500.00 02 มี.ค. 61
02 มี.ค. 61
02 มี.ค. 61
 
   09 เม.ย. 61
 
1219ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนแผงวงจรระบบควบคุมระยะฉากหลังเครื่องตัดกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 มี.ค. 61
 
   
1220ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 มี.ค. 61
 
   
1221ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมโปรเจคเตอร์ห้องประชุมมรกต อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 มี.ค. 61
 
   
1222สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม- 02 มี.ค. 61
 
   
1223ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.พ. 61
 
   
1224ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 5กฒ 37274กทม.- 28 ก.พ. 61
 
   
1225ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 5กฒ 3727 กทม.- 28 ก.พ. 61
 
   
1226ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง- 28 ก.พ. 61
 
   
1227ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ประจำสถานีวิทยุ ส.อต. ชุมพร- 28 ก.พ. 61
 
   
1228ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบานประตูห้องทำงานสถานีวิทยุกระจายเสียง- 28 ก.พ. 61
 
   
1229ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.พ. 61
 
   
1230ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว 3227 กทม.- 26 ก.พ. 61
 
   
1231ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้งานทำสวนและจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.พ. 61
 
   
1232ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการ ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,750,000.00 22 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61
 
   19 มี.ค. 61
 
1233ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง419,386.50 21 ก.พ. 61
 
   
1234ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ8,645,921.00 20 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
 
   16 มี.ค. 61
 
1235แผนการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คัน1,568,000.00 20 ก.พ. 61
 
   
1236ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนครฯ 1 ระบบ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดฯ1 ระบบ78,320,000.00 20 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
 
   27 มี.ค. 61
 
1237ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบันทึกเทปโทรทัศน์การอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ก.พ. 61
 
   
1238ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ก.พ. 61
 
   
1239ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮม 7644 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ก.พ. 61
 
   
1240ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยฺวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ก.พ. 61
 
   
1241ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยฺวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ก.พ. 61
 
   
1242ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ก.พ. 61
 
   
1243ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ก.พ. 61
 
   
1244ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา- 14 ก.พ. 61
 
   
1245ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต 8088 กทม.- 14 ก.พ. 61
 
   
1246ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฎก 5467 กทม.- 14 ก.พ. 61
 
   
1247ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอะไหล่คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 ก.พ. 61
 
   
1248ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมแก้ไขห้องทำงานของท่านผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.พ. 61
 
   
1249ประกาศผู้ชนะกาศผู้ชนะการเเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ- 12 ก.พ. 61
 
   
1250ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.พ. 61
 
   
1251ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมโต๊ะและอุปกรณ์ที่ชำรุดปฏิบัติงานในราชการที่ บท.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.พ. 61
 
   
1252ราคากลางการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า (UPS)176,550.00 09 ก.พ. 61
 
   
1253ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-
 
   
1254ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน 5 รายการ- 08 ก.พ. 61
 
   
1255ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ก.พ. 61
 
   
1256ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลข ฮจ 1947 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ก.พ. 61
 
   
1257ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ 1947 กทม.- 07 ก.พ. 61
 
   
1258ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสสำหรับทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 ก.พ. 61
 
   
1259ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้รับ-ส่งระหว่างการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 ก.พ. 61
 
   
1260ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
1261ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
1262ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
1263ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
1264ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
1265ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ๙ โวลต์พร้อมขั้วและสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
1266ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
1267ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
1268ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ออ 6005 กทม.- 01 ก.พ. 61
 
   
1269ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฆญ 5428 กทม- 01 ก.พ. 61
 
   
1270ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ออ 6007 กทม.- 01 ก.พ. 61
 
   
1271ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำชั้น 3 อาคาร 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ม.ค. 61
 
   
1272ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ม.ค. 61
 
   
1273ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ม.ค. 61
 
   
1274ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ม.ค. 61
 
   
1275ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ม.ค. 61
 
   
1276ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อถ่านอัลคาไลน์ 9 โวลต์พร้อมขั้วและสาย- 30 ม.ค. 61
 
   
1277ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)650,000.00 29 ม.ค. 61
 
  01 ก.พ. 61
 
 
1278ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน 5 รายการ- 29 ม.ค. 61
 
   
1279ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำชาย - หญิง อาคารกองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ม.ค. 61
 
   
1280ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ม.ค. 61
 
   
1281ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ170,132.14 29 ม.ค. 61
 
   
1282ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ- 25 ม.ค. 61
 
   
1283ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 1 ระบบ- 25 ม.ค. 61
 
   
1284ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) จำนวน 3 รายการ- 24 ม.ค. 61
 
   
1285ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง ออต. และหน้าห้อง ออต. - 24 ม.ค. 61
 
   
1286ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮต 8088 กทม.- 24 ม.ค. 61
 
   
1287ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ม.ค. 61
 
   
1288ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมผนังบริเวณประตูภายในห้องทำงานและพื้นห้องน้ำ ห้อง รอป. ชั้น 6 อาคาร 50 ปี- 24 ม.ค. 61
 
   
1289ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮภ 7297 กทม.- 23 ม.ค. 61
 
   
1290ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน ๒ รายการ ฯลฯ3,298,000.00 19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
 
   23 ก.พ. 61
 
1291ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ฯลฯ 78,320,000.00 19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
 
  08 ก.พ. 61
 
 
1292ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ม.ค. 61
 
   
1293ราคากลางจัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWS) จำนวน 3 รายการ496,480.00 19 ม.ค. 61
 
   
1294ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกุญแจห้องปรับอากาศภายในโรงอาหารกรมอุตุิยมวิทยา- 18 ม.ค. 61
 
   
1295ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร5,605,600.00 12 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
 
   
1296ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ม.ค. 61
 
   
1297ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศในห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ม.ค. 61
 
   
1298ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการตรวจอากาศชั้นบน208,596.50 17 ม.ค. 61
 
   
1299ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ม.ค. 61
 
   
1300ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ม.ค. 61
 
   
1301ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและต่อท่อสนามสวนสุขภาพ อต.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ม.ค. 61
 
   
1302ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ม.ค. 61
 
   
1303ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุติดตั้งภาพฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ม.ค. 61
 
   
1304ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ม.ค. 61
 
   
1305ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ม.ค. 61
 
   
1306ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำผ้าม่านประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ม.ค. 61
 
   
1307ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวเอ็นและสายเอ็น สำหรับเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ม.ค. 61
 
   
1308ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อเมนประปา (ท่อเมนใหญ่) ด้านหน้า คม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ม.ค. 61
 
   
1309ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,856,000.00 12 ม.ค. 61
12 ม.ค. 61
12 ม.ค. 61
 
  08 ก.พ. 61
 
08 ก.พ. 61
07 ก.พ. 61
 
1310ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ม.ค. 61
 
   
1311ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปอนด์ฟอกขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 ม.ค. 61
 
   
1312ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ม.ค. 61
 
   
1313ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ม.ค. 61
 
   
1314ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ม.ค. 61
 
   
1315ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,290,000.00 29 ธ.ค. 60
 
   17 ม.ค. 61
 
1316ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์โดยสารและขนของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ธ.ค. 60
 
   
1317ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ของกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ธ.ค. 60
 
   
1318ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องมือตรวจลมชั้นบนพร้อมปรับแต่งระบบ ๔๐๓ MHz ยี่ห้อ iMet-๑๗๙๐ ๑ ระบบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)690,000.00 28 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
 
   18 ม.ค. 61
 
1319ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๕ รายการ- 28 ธ.ค. 60
 
   
1320ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ธ.ค. 60
 
   
1321ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำปากถังวัดฝนและฐานบ่อน้ำนิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ธ.ค. 60
 
   
1322ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติการบิน(AWOS/LLWAS) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ธ.ค. 60
 
   
1323ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ(ระดับ 5-6) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)1,608,000.00 27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
 
   
1324ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ธ.ค. 60
 
   
1325ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ iMet-1500 1680 MHz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง 5,650,000.00 27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
 
   23 ม.ค. 61
 
1326ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ธ.ค. 60
 
   
1327ประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS และ LLWAS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,500,000.00 26 ธ.ค. 60
 
   16 ม.ค. 61
07 ก.พ. 61
07 ก.พ. 61
 
1328ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ธ.ค. 60
 
   
1329ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และน้ำกลั่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ธ.ค. 60
 
   
1330ประกาศประกวดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMet-๑๗๙๐ ๔๐๓ MHz ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding6,890,000.00 25 ธ.ค. 60
25 ธ.ค. 60
25 ธ.ค. 60
 
   19 ม.ค. 61
 
1331ราคากลาง ซื้อวัสดุทำปากถังวัดฝน และฐานบ่อน้ำนิ่ง112,885.00 22 ธ.ค. 60
 
   
1332ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติการบิน (AWOS/LLWAS) จำนวน ๒ รายการ299,974.50 22 ธ.ค. 60
 
   
1333ราคากลาง ซื้อแก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน294,678.00 21 ธ.ค. 60
 
   
1334ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ธ.ค. 60
 
   
1335ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปั๊มน้ำบ้านพักข้าราชการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ธ.ค. 60
 
   
1336ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ธ.ค. 60
 
   
1337ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ธ.ค. 60
 
   
1338ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารพัสดุ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ธ.ค. 60
 
   
1339ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,700,000.00 15 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60
 
  16 ม.ค. 61
 
 
1340ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ธ.ค. 60
 
   
1341ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,500,000.00 14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
 
  25 ม.ค. 61
 
25 ม.ค. 61
05 ม.ค. 61
 
1342ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ(ระดับ5-6) จำนวน 1 หลัง1,608,000.00 14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
 
   
1343ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ธ.ค. 60
 
   
1344ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานหมวดอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ธ.ค. 60
 
   
1345ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ7-8) จำนวน 1 หลัง 1,736,000.00 13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
 
   
1346ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 ธ.ค. 60
 
   
1347ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) จำนวน 1 หลัง- 12 ธ.ค. 60
 
   
1348ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ (ระดับ 5-6) จำนวน 1 หลัง- 12 ธ.ค. 60
 
   
1349ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้ง อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ธ.ค. 60
 
   
1350ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมก็อกและท่อน้ำห้องน้ำชายชั้น 3 อาคารแผ่นดินไหว- 12 ธ.ค. 60
 
   
1351ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ธ.ค. 60
 
   
1352ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ธ.ค. 60
 
   
1353ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ธ.ค. 60
 
   
1354ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมกลอนบานประตู ชั้น 1 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา- 07 ธ.ค. 60
 
   
1355ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ CC แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)787,000.00 07 ธ.ค. 60
07 ธ.ค. 60
07 ธ.ค. 60
07 ธ.ค. 60
 
   
1356ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องเก็บของภายในหอประชุมใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ธ.ค. 60
 
   
1357ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ธ.ค. 60
 
   
1358ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ธ.ค. 60
 
   
1359ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้งฯ จำนวน 650 ชุด- 06 ธ.ค. 60
 
17 ม.ค. 61
 
  
1360ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ11,649,800.00 06 ธ.ค. 60
06 ธ.ค. 60
06 ธ.ค. 60
 
  10 ม.ค. 61
 
 
1361ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ธ.ค. 60
 
   
1362ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน ๔ รายการ- 30 พ.ย. 60
 
  01 ก.พ. 61
 
 
1363ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-1945 กทม.- 30 พ.ย. 60
 
   
1364ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮม 7644 กทม.- 30 พ.ย. 60
 
   
1365ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม.- 30 พ.ย. 60
 
   
1366ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน 2กฏ 9767 กทม.- 30 พ.ย. 60
 
   
1367ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 พ.ย. 60
 
   
1368ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 30 พ.ย. 60
 
   
1369ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำกลั่น ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 พ.ย. 60
 
   
1370การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 94 รายการ - 30 พ.ย. 60
 
   
1371ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้งฯ จำนวน 400 ชุด- 29 พ.ย. 60
 
17 ม.ค. 61
 
  
1372ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน รว - 8864 กทม.- 29 พ.ย. 60
 
   
1373ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS และ LLWAS)- 28 พ.ย. 60
 
   
1374ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - 27 พ.ย. 60
 
   
1375ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ชั้น ๑๐ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา- 27 พ.ย. 60
 
   
1376ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำหรับแสดงผลอุณหภูมิอัตโนมัติ- 27 พ.ย. 60
 
   
1377ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ออ - 6007 กทม.- 27 พ.ย. 60
 
   
1378ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดนวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 พ.ย. 60
 
   
1379ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 พ.ย. 60
 
   
1380ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่อง Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 พ.ย. 60
 
   
1381ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับงานซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 พ.ย. 60
 
   
1382ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานซักรีดชุดเครื่องนอนประจำห้องพักเวรรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 23 พ.ย. 60
 
   
1383ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 พ.ย. 60
 
   
1384ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ฎก 5467 กทม.- 16 พ.ย. 60
 
   
1385ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมมรกต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 พ.ย. 60
 
   
1386ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 พ.ย. 60
 
   
1387ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 พ.ย. 60
 
   
1388ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 พ.ย. 60
 
   
1389ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้งานหมวดอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 พ.ย. 60
 
   
1390ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมท่อดับเพลิง บริเวณชั้น 5-6 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ย. 60
 
   
1391ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ฮภ7296 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ย. 60
 
   
1392ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องส่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ย. 60
 
   
1393ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์สำหรับซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ย. 60
 
   
1394ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ย. 60
 
   
1395ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 15 พ.ย. 60
 
   
1396ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 พ.ย. 60
 
   
1397ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMet-1790 403 MHz ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง- 13 พ.ย. 60
 
   
1398ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ iMet-1500 1680 MHz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง - 13 พ.ย. 60
 
   
1399ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 13 พ.ย. 60
 
   
1400ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 พ.ย. 60
 
   
1401ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 พ.ย. 60
 
   
1402ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแคบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 787,000.00 13 พ.ย. 60
13 พ.ย. 60
13 พ.ย. 60
 
   23 พ.ย. 60
 
1403ราคากลาง ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์สำหรับซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) 172,056.00 13 พ.ย. 60
 
   
1404ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น- 09 พ.ย. 60
 
   
1405ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาย้ายเครื่องมือตรวจลมชั้นบนพร้อมปรับแต่งระบบ ๔๐๓ MHz ยี่ห้อ iMet-1790 ๑ ระบบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์- 09 พ.ย. 60
 
06 ธ.ค. 60
 
  
1406ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนครฯ 1 ระบบ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดฯ 1 ระบบ- 09 พ.ย. 60
 
   
1407ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 09 พ.ย. 60
 
   
1408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 : 2015 ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 พ.ย. 60
 
   
1409ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้าประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานครและกองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1,134,000.00 03 พ.ย. 60
03 พ.ย. 60
03 พ.ย. 60
 
   29 พ.ย. 60
 
1410ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 7 อาคาร 50 ปี- 03 พ.ย. 60
 
   
1411ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 03 พ.ย. 60
 
   
1412ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 พ.ย. 60
 
   
1413ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาในอาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 พ.ย. 60
 
   
1414ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน จำนวน 2,500 ท่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 01 พ.ย. 60
 
   
1415ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ต.ค. 60
 
   
1416ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ต.ค. 60
 
   
1417ราคากลางซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน ๒,๕๐๐ ท่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑288,900.00 27 ต.ค. 60
 
   
1418ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ต.ค. 60
 
   
1419ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 15KVA 3 Phase รวม ๕ รายการ (๕ หน่วย)- 25 ต.ค. 60
 
  01 ก.พ. 61
 
 
1420ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ ขนาด 300 แกรม จำนวน 2,000 ลูก และ ขนาด 100 แกรม จำนวน 8,000 ลูก - 25 ต.ค. 60
 
06 ธ.ค. 60
 
  
1421ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 1,050 ชุด - 25 ต.ค. 60
 
   
1422ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ 403 MHz จำนวน 2,500 ชุด- 25 ต.ค. 60
 
   
1423ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์- 24 ต.ค. 60
 
06 ธ.ค. 60
 
  
1424ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561- 24 ต.ค. 60
 
06 ธ.ค. 60
 
  
1425ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ต.ค. 60
 
   
1426ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ- 24 ต.ค. 60
24 ต.ค. 60
 
   
1427ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561- 19 ต.ค. 60
 
06 ธ.ค. 60
 
  
1428ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ต.ค. 60
 
   
1429ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ต.ค. 60
 
   
1430ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมก็อกน้ำอ่างล้างหน้าและสายชำระในห้องน้ำ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี- 18 ต.ค. 60
 
   
1431ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั้มน้ำ- 18 ต.ค. 60
 
   
1432ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายเสียงบางปลาฯ- 18 ต.ค. 60
 
   
1433ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-1945 กทม.- 18 ต.ค. 60
 
   
1434ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-1947 กทม.- 18 ต.ค. 60
 
   
1435ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำชำรุดด้านข้างหอประชุมใหญ่- 18 ต.ค. 60
 
   
1436ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร - 16 ต.ค. 60
 
08 ม.ค. 61
 
  
1437ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ- 09 ต.ค. 60
 
   
1438ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการ ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ- 05 ต.ค. 60
 
27 พ.ย. 60
 
  
1439ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาแอปพลิเคชั่น Thai Weather Radio บนเครื่องอุปกรณ์สื่อสารพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ต.ค. 60
 
   
1440ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 03 ต.ค. 60
 
   
1441ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างพนักงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้าประจำกรมอุตุนิยมวิทยา ฯ และสำนักอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 03 ต.ค. 60
 
   
1442ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 ต.ค. 60
 
   
1443ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 4 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ก.ย. 60
 
   
1444ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๔ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง432,000.00 29 ก.ย. 60
 
   
1445ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ก.ย. 60
 
   
1446ราคากลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 408,000.00 29 ก.ย. 60
 
   
1447ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีวิทยุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ก.ย. 60
 
   
1448ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง125,280.00 29 ก.ย. 60
 
   
1449ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ก.ย. 60
 
   
1450ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดหญ้าและทำความสะอาดที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ (เฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ก.ย. 60
 
   
1451ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 28 ก.ย. 60
 
   
1452ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.ย. 60
 
   
1453ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา (ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.ย. 60
 
   
1454ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้เครื่องถ่ายเอกสารของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยิวธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 60
 
   
1455ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และน้ำกลั่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 60
 
   
1456ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนา Mobile Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 60
 
   
1457ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 60
 
   
1458ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 60
 
   
1459ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตู หน้าต่าง ของกลุ่มบริหารงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 ก.ย. 60
 
   
1460ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำและห้องน้ำชาย หญิง ระหว่างสนามเปตองกับสนามเทนนิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 ก.ย. 60
 
   
1461ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซท MULTI ๑๘๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 60
 
   
1462ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 60
 
   
1463ราคากลาง จ้างพัฒนา Mobile Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง495,000.00 25 ก.ย. 60
 
   
1464ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง179,618.00 25 ก.ย. 60
 
   
1465ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 ก.ย. 60
 
   
1466ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่อง plotter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 ก.ย. 60
 
   
1467ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโครงอลูมิเนียมภายในห้องสมุดกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 ก.ย. 60
 
   
1468ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 22 ก.ย. 60
 
   
1469ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.ย. 60
 
   
1470ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง- 21 ก.ย. 60
 
   
1471ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นกล้าดาวเรือง พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะปลูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.ย. 60
 
   
1472ราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ LLWAS/AWOSและUPPEER Air โดยวิธีเฉพาะเจาะจง245,407.42 20 ก.ย. 60
 
   
1473ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 60
 
   
1474ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งระเบียง ท่อเมนบนดาดฟ้า และห้องน้ำชาย หญิง ชั้น ๑๓ และชั้น ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 60
 
   
1475ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการกั้นจอกแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 60
 
   
1476ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ย. 60
 
   
1477ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศสำหรับการฝีกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ย. 60
 
   
1478ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ย. 60
 
   
1479การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 57 รายการ- 25 ส.ค. 60
 
   
1480ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีตกลงราคา 120,000.00 22 ส.ค. 60
 
   
1481ราคากลาง เช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ4,085,617.68 22 ส.ค. 60
 
   
1482ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา107,856.00 22 ส.ค. 60
 
   
1483ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมพัสดุ39,911.00 22 ส.ค. 60
 
   
1484ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศฯ โดยวิธีพิเศษ2,101,090.00 22 ส.ค. 60
 
   
1485ราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคม คู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยวิธีตกลงราคา423,463.20 22 ส.ค. 60
 
   
1486ราคากลาง จ้างซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา217,210.00 22 ส.ค. 60
 
   
1487ราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางพร้อมทำเขื่อนกันน้ำเซาะ498,748.40 21 ส.ค. 60
 
   
1488ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา 42,265.00 21 ส.ค. 60
 
   
1489ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 21,000,000.00 21 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
 
24 ส.ค. 60
 
  29 ก.ย. 60
 
1490ประกาศสอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611,029,900.00 21 ส.ค. 60
 
   05 ก.ย. 60
27 ก.ย. 60
 
1491ราคากลางซื้ออะไหล่ Remote Terminal Unit (R.T.U) Data logger พร้อม Software สำหรับระบบ AWS และหน่วยความจำภายนอก ขนาดความจุ 2 GB รุ่น JDL-740A จำนวน 1 ชุด350,000.00 21 ส.ค. 60
 
   
1492ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)156,640,000.00 21 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
 
   05 ม.ค. 61
 
1493ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีตกลงราคา114,918.00 21 ส.ค. 60
 
   
1494ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ 1,078,547.16 18 ส.ค. 60
 
   
1495ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ7,362,000.00 18 ส.ค. 60
 
   
1496ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ6,476,239.20 18 ส.ค. 60
 
   
1497ราคากลาง จ้างซ่อมลานดาดฟ้า ชั้น 16 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา234,025.69 18 ส.ค. 60
 
   
1498ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ (ชนิด S-Band) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการฯ(e-bidding)313,280,000.00 18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
 
06 ก.ย. 60
 
  05 ม.ค. 61
 
1499ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า(Warning System)ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบฯ (e-bidding)342,650,000.00 18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
 
   05 ม.ค. 61
 
1500ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (WAF)และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสฯโดยวิธีตกลงราคา310,586.76 18 ส.ค. 60
 
   
1501ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ ระบบ73,425,000.00 18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
 
   05 ม.ค. 61
 
1502ราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคม คู่สายเช่า (Leased Line Internet) เพื่อเช่าใช้งานกับเครื่องวัดลมเฉือนฯลฯ โดยวิธีตกลงราคา296,604.00 18 ส.ค. 60
 
   
1503ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยวิธีตกลงราคา106,572.00 18 ส.ค. 60
 
   
1504ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนท สำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 1,386,720.00 18 ส.ค. 60
 
   
1505ราคากลางซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคา330,416.00 18 ส.ค. 60
 
   
1506ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization ๒ เครื่อง ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศภูเก็ตและสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi90,000,000.00 17 ส.ค. 60
17 ส.ค. 60
17 ส.ค. 60
 
06 ก.ย. 60
 
  05 ม.ค. 61
 
1507ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection ) System) และระบบ EFM (Electric Field Mill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ 8,100,000.00 17 ส.ค. 60
 
   
1508ราคากลางเช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ513,600.00 17 ส.ค. 60
 
   
1509ราคากลางจัดซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา159,151.80 17 ส.ค. 60
 
   
1510ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล1,874,383.20 16 ส.ค. 60
 
   11 ก.ย. 60
31 ส.ค. 60
 
1511ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีตกลงราคา285,492.00 16 ส.ค. 60
 
   
1512ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง โดยวิธีตกลงราคา182,045.52 15 ส.ค. 60
 
   
1513ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ21,900,000.00 15 ส.ค. 60
 
   
1514ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13,000,000.00 15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
 
  08 ก.ย. 60
 
 
1515ราคากลางจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีกรณีพิเศษ 2,747,568.00 15 ส.ค. 60
 
   
1516ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ 16,396,680.00 15 ส.ค. 60
 
   
1517ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซม ระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ5,867,880.00 15 ส.ค. 60
 
   
1518ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ17,334,000.00 11 ส.ค. 60
 
   
1519ราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีตกลงราคา321,000.00 11 ส.ค. 60
 
   
1520ราคากลาง จ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารสำนักงานรวม walkway อาคารกำเนิดไฟฟ้า อาคารปั๊มน้ำ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีตกลงราคา230,127.00 11 ส.ค. 60
 
   
1521ราคากลาง เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ2,144,280.00 11 ส.ค. 60
 
   
1522ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑499,992.00 11 ส.ค. 60
 
   
1523ราคากลาง เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ–เวียงจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีตกลงราคา327,420.00 11 ส.ค. 60
 
   
1524ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ และเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น รวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่ง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยวิธีพิเศษ34,013,160.00 11 ส.ค. 60
 
   
1525ราคากลางจัดซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์สำหรับซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWS) โดยวิธีตกลงราคา403,176.00 11 ส.ค. 60
 
   
1526ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,856,000.00 10 ส.ค. 60
10 ส.ค. 60
10 ส.ค. 60
 
24 ส.ค. 60
 
12 ก.ย. 60
 
 
1527ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,321,900.00 10 ส.ค. 60
 
   13 ก.ย. 60
 
1528ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายสำหรับภายในอาคาร 50 ปี และบริเวณโดยรอบกรมอุตุนิยมวิทยา (41 กล้อง) ฯ 1 ระบบ4,100,076.00 11 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
 
24 ส.ค. 60
 
  12 ก.ย. 60
 
1529ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,079,800.00 10 ส.ค. 60
 
   20 ก.ย. 60
 
1530การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ- 08 ส.ค. 60
 
   
1531จัดซื้อร่มชูชีพ เชือกผูกบอลลูน (ร่มชูชีพ จำนวน 2,000 ร่ม และเชือกผูกบอลลูน จำนวน 200 กิโลกรัม) 181,686.00 27 ก.ค. 60
 
   
1532ราคากลางจัดซื้อวัสดุโรงงาน162,640.00 25 ก.ค. 60
 
   
1533ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์เก็บบันทึกและจัดการข้อมูล ระบบ AWS โดยวิธีตกลงราคา389,480.00 24 ก.ค. 60
 
   
1534ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าเสนอราคาโครงการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้ง 6 สถานี - 21 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
 
   11 ส.ค. 60
 
1535การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2558 กรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 26 รายการ ครั้งที่ 1/2560- 21 ก.ค. 60
 
   
1536ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ โโยวิธีพิเศษ2,732,780.00 20 ก.ค. 60
 
   
1537ราคากลางจ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ท่าอากาศยานกระบี่120,567.60 19 ก.ค. 60
 
   
1538ราคากลางซ่อมพื้นห้องอาหาร อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง อต. ชั้น 1200,389.60 21 ก.ค. 60
 
   
1539ราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน 1 รายการ 102,399.00 11 ก.ค. 60
 
   
1540ราคากลางจัดซื้อวัสดุทำปากถังวัดฝนและฐานบ่อน้ำนิ่ง112,885.00 11 ก.ค. 60
 
   
1541ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ แบบ Vaisara RT20 1680MHz. ที่ สอต.กรุงเทพ (บางนา) โดยวิธีพิเศษ4,280,000.00 05 ก.ค. 60
 
   
1542ราคากลางจ้างเหมาทำหลังคาสำหรับจอดรถยนต์หน้าอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา366,903.00 05 ก.ค. 60
 
   
1543ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีตกลงราคา125,190.00 05 ก.ค. 60
 
   
1544ราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์234,116.00 27 มิ.ย. 60
 
   
1545ราคากลางซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ (อุปกรณ์เฉพาะ) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีพิเศษ4,936,700.00 26 มิ.ย. 60
 
   
1546ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีพิเศษ5,475,000.00 23 มิ.ย. 60
 
   
1547ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,895,700.00 20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60
 
   21 ก.ค. 60
 
1548ราคากลางจัดซื้อเซนเซอร์วัดความกดอากาศ สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 492,200.00 14 มิ.ย. 60
 
   
1549ราคากลาง จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิถีตกลงราคา225,000.00 06 มิ.ย. 60
 
   
1550ราคากลางการจัดซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา216,182.80 30 พ.ค. 60
 
   
1551สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดดและปากกากราฟหมึกในตัว910,000.00 29 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
 
01 มิ.ย. 60
 
  13 มิ.ย. 60
15 มิ.ย. 60
 
1552ราคากลางเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการจัดทำพิธีทางศาสนา บวงสรวง สักการะ และเต๊นท์พร้อมอุปกรณ์ภาคสนาม200,000.00 29 พ.ค. 60
 
   
1553ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ทำน้ำหมึกพร้อมขวดบรรจุน้ำหมึก104,320.00 29 พ.ค. 60
 
   
1554ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดฟ้าแลบ(Lighting Detection system) และระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า EFM (Electric Field Mill) โดยวิธีพิเศษ 5,400,000.00 22 พ.ค. 60
 
   
1555ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร 449,394.65 19 พ.ค. 60
 
   
1556ประกวดราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,568,000.00 15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
 
   15 มิ.ย. 60
 
1557ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,692,400.00 15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
 
   08 มิ.ย. 60
 
1558การจ้างเหมาจัดทำวารสารอุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560115,945.20 27 เม.ย. 60
 
   
1559ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 15kVA ใช้งานกับเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาทฯ313,510.00 26 เม.ย. 60
 
   
1560ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน3,880,500.00 12 เม.ย. 60
 
   
1561ราคากลางจัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS จำนวน 2 รายการ466,520.00 12 เม.ย. 60
 
   
1562ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา ปี 2559 โดยวิธีตกลงราคา195,542.50 30 มี.ค. 60
 
   
1563ราคากลาง ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ โดยวิธีตกลงราคา129,470.00 29 มี.ค. 60
 
   
1564สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการวินซ์ไฟฟ้า ๒๒๐VAC พร้อมเครื่องปั่นไฟ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาฯลฯ (ครั้งที่ ๒)1,284,000.00 22 มี.ค. 60
 
  26 เม.ย. 60
 
 
1565ราคากลางจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์110,317.00 21 มี.ค. 60
 
   
1566ราคากลางการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้และชุดรับแขก โดยวิธีตกลงราคา195,810.00 15 มี.ค. 60
 
   
1567ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21,350,000.00 10 มี.ค. 60
10 มี.ค. 60
10 มี.ค. 60
 
   31 มี.ค. 60
 
1568ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟ 416/240 V อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีกรณีพิเศษ489,000.00 08 มี.ค. 60
 
   
1569ราคากลางจัดซื้อวัสดุโรงงาน249,938.09 03 มี.ค. 60
 
   
1570ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างหอประชุมใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา329,132.00 28 ก.พ. 60
 
   
1571ประกาศสอบราคาซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอาคารโรงเก็บ ติดตั้งใช้งานสำหรับอาคาร สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ.เอ็ม.กรุงเทพมหานคร726,423.00 27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
 
   15 มี.ค. 60
23 มี.ค. 60
 
1572ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องจักรกล สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา103,469.00 22 ก.พ. 60
 
   
1573ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และอุปกรณ์ห้องส่งกระจายเสียงเพื่อทดแทนของเดิมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดชุมพร ฯลฯ10,893,000.00 22 ก.พ. 60
22 ก.พ. 60
22 ก.พ. 60
 
   22 มี.ค. 60
 
1574ราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องดับเพลิง โดยวิธีตกลงราคา127,972.00 08 ก.พ. 60
 
   
1575ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานไม้498,983.48 08 ก.พ. 60
 
   
1576ประกาศสอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS/LLWAS จำนวน 6 รายการ 1,992,940.00 26 ม.ค. 60
 
   08 ก.พ. 60
03 มี.ค. 60
 
1577ราคากลาง จัดซื้อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีตกลงราคา491,772.00 25 ม.ค. 60
 
   
1578ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมห้องจัดเก็บเอกสาร หลักฐานข้อมูลการตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา399,110.00 23 ม.ค. 60
 
   
1579ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีตกลงราคา155,021.60 18 ม.ค. 60
 
   
1580การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐- 17 ม.ค. 60
 
   
1581ราคากลางจัดซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ274,085.85 17 ม.ค. 60
 
   
1582ราคากลางจัดซื้อกระดาษพิมพ์กราฟ พร้อมอุปกรณ์การพิมพ์122,194.00 13 ม.ค. 60
 
   
1583ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์(WAF) และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยวิธีตกลงราคา232,940.07 05 ม.ค. 60
 
   
1584ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ฯลฯ3,600,000.00 28 ธ.ค. 59
28 ธ.ค. 59
28 ธ.ค. 59
 
   23 ก.พ. 60
 
1585ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี จำนวน 1 หลัง 2,812,000.00 27 ธ.ค. 59
27 ธ.ค. 59
27 ธ.ค. 59
27 ธ.ค. 59
 
   
1586ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO)และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก(WMO)ที่กรมอุตุนิยมวิทยาฯ (e-bidding)274,283,000.00 23 ธ.ค. 59
 
   29 มี.ค. 60
 
1587ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6)หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 หลัง(ครั้งที่2) e-bidding2,494,000.00 23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
 
   25 ม.ค. 60
 
1588ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี จำนวน 1 หลัง2,812,000.00 23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
 
   
1589ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการวินซ์ไฟฟ้า ๒๒๐VAC พร้อมเครื่องปั่นไฟ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนาฯลฯ900,000.00 22 ธ.ค. 59
 
  13 ม.ค. 60
 
 
1590ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาส่วนมาตรฐานเครื่องมือ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา181,290.10 22 ธ.ค. 59
 
   
1591ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ฯลฯ80,000,000.00 21 ธ.ค. 59
21 ธ.ค. 59
 
30 ม.ค. 60
 
19 มิ.ย. 60
 
 
1592ราคากลาง จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (imet-2-BI) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีพิเศษ8,700,000.00 21 ธ.ค. 59
 
   
1593ราคากลาง จัดซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา112,414.20 21 ธ.ค. 59
 
   
1594ราคากลางจัดซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS181,044.00 20 ธ.ค. 59
 
   
1595ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน สำนักพยากรณ์อากาศ โดยวิธีตกลงราคา296,122.50 16 ธ.ค. 59
 
   
1596จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องกลุ่มประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร โดยวิธีตกลงราคา159,644.00 15 ธ.ค. 59
 
   
1597ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ฯ และเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานภูเก็ตฯลฯ 149,900,000.00 14 ธ.ค. 59
14 ธ.ค. 59
 
16 ธ.ค. 59
 
  01 มี.ค. 60
 
1598สอบราคาซื้อรายการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ1,652,000.00 13 ธ.ค. 59
 
   30 ธ.ค. 59
28 ธ.ค. 59
 
1599ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21,350,000.00 09 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
 
  19 ธ.ค. 59
 
 
1600ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายใน ขนาด 4x200 เมตร ที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ(บางปลา) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีตกลงราคา368,000.00 06 ธ.ค. 59
 
   
1601ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๕-๖ เดิม) หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สภานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๑ หลัง1,100,000.00 01 ธ.ค. 59
 
   16 ธ.ค. 59
 
1602ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6)หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็มที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 หลัง (e-Bidding)2,494,000.00 28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
 
  22 ธ.ค. 59
 
 
1603ราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ฯ โดยวิธีตกลงราคา352,886.00 25 พ.ย. 59
 
   
1604ราคากลางจ้างเหมาแก้ไขระบบไฟรั้วบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีตกลงราคา313,938.00 25 พ.ย. 59
 
   
1605ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)208,496,000.00 23 พ.ย. 59
23 พ.ย. 59
23 พ.ย. 59
23 พ.ย. 59
 
   29 มี.ค. 60
 
1606ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานหมวดรถยนต์ โดยวิธีตกลงราคา203,492.60 23 พ.ย. 59
 
   
1607ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง ฝ้า เพดาน อุปกรณ์ห้องประชุม และห้องปฏิบัติงาน ของกลุ่มบริหารงานพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา499,791.65 23 พ.ย. 59
 
   
1608ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา245,233.30 21 พ.ย. 59
 
   
1609ราคากลาง ซื้อเก้าอี้ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 โดยวิธีตกลงราคา112,885.00 18 พ.ย. 59
 
   
1610ราคากลาง ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา110,000.00 17 พ.ย. 59
 
   
1611ราคากลาง จ้างทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชน โดยวิธีตกลงราคา174,677.00 15 พ.ย. 59
 
   
1612ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศการบิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)350,000,000.00 15 พ.ย. 59
 
   10 มี.ค. 60
 
1613ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมกระจกและผนังอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา118,556.00 15 พ.ย. 59
 
   
1614ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน)ต.หัวหิน อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิธี e-bidding151,284,000.00 14 พ.ย. 59
 
   10 มี.ค. 60
 
1615ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารของส่วนเครื่องมือทั่วไป โดยวิธีตกลงราคา417,835.00 15 พ.ย. 59
 
   
1616ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีพิเศษ 962,500.00 09 พ.ย. 59
 
   
1617ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้เชี่ยวชาญ ชั้น 7 โดยวิธีตกลงราคา283,255.75 04 พ.ย. 59
 
   
1618ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงภายใน หอประชุมใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา189,390.00 04 พ.ย. 59
 
   
1619ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการนำร่องการติดตั้งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีตกลงราคา237,910.00 02 พ.ย. 59
 
   
1620ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ โดยวิธีตกลงราคา123,050.00 28 ต.ค. 59
 
   
1621สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล1,874,383.20 19 ต.ค. 59
 
   01 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59
 
1622ราคากลางเช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ-เวียงจันทร์300,135.00 18 ต.ค. 59
 
   
1623 สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอกชนิด NAS ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๑๒ TB 1,204,700.00 17 ต.ค. 59
17 ต.ค. 59
 
  03 พ.ย. 59
 
 
1624ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร 6,476,239.20 29 ก.ย. 59
 
   
1625ราคากลางเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ 2,3 โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ 110 สถานี และโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน 820 สถานี 979 จุด โดยวิธีพิเศษ 7,379,724.00 29 ก.ย. 59
 
   
1626ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า (Leased Line Internet) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา296,604.00 29 ก.ย. 59
 
   
1627ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา182,045.52 29 ก.ย. 59
 
   
1628ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ โดยวิธีตกลงราคา120,000.00 29 ก.ย. 59
 
   
1629ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีพิเศษ2,101,080.00 28 ก.ย. 59
 
   
1630ราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำกรมอุตุนิยมวิทยาบางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา348,000.00 27 ก.ย. 59
 
   
1631สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร1,983,100.00 26 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
 
   11 ต.ค. 59
19 ต.ค. 59
 
1632สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐1,500,000.00 26 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
 
   01 พ.ย. 59
11 ต.ค. 59
 
1633ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา107,856.00 29 ก.ย. 59
 
   
1634ราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา342,000.00 26 ก.ย. 59
 
   
1635ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร โดยวิธีพิเศษ1,078,547.16 26 ก.ย. 59
 
   
1636ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัย2,747,568.00 26 ก.ย. 59
 
   
1637ราคากลางเช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีพิเศษ2,184,251.04 23 ก.ย. 59
 
   
1638ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา321,000.00 23 ก.ย. 59
 
   
1639ราคากลางจัดซื้อระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลส์ใช้หลอดไฟ LED บริเวณสวนสุขภาพกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา180,804.86 23 ก.ย. 59
 
   
1640ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมไฟชุดส่องสว่างโคมไฟแนวรั้วด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา115,560.00 22 ก.ย. 59
 
   
1641ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 7,362,000.00 20 ก.ย. 59
 
   
1642ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ โดยวิธีพิเศษ5,867,880.00 20 ก.ย. 59
 
   
1643ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ4,099,170.00 19 ก.ย. 59
 
   
1644ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา149,690.00 19 ก.ย. 59
 
   
1645ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 17,334,000.00 19 ก.ย. 59
 
   
1646สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐1,047,900.00 15 ก.ย. 59
 
   28 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
 
1647ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา130,900.00 19 ก.ย. 59
 
   
1648สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25601,116,000.00 13 ก.ย. 59
13 ก.ย. 59
 
   27 ก.ย. 59
29 ก.ย. 59
 
1649ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา125,280.00 10 ก.ย. 59
 
   
1650ราคากลางจัดซื้อเบตเตอรี่สำหรับ UPS จำนวน 2 ลูก โดยวิธีตกลงราคา116,416.00 10 ก.ย. 59
 
   
1651ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา160,500.00 07 ก.ย. 59
 
   
1652ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นรวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่ง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีพิเศษ34,013,160.00 07 ก.ย. 59
 
   
1653ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา499,992.00 07 ก.ย. 59
 
   
1654ราคากลางจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา บริเวณสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา 384,000.00 06 ก.ย. 59
 
   
1655ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา229,836.00 02 ก.ย. 59
 
   
1656เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนท สำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีพิเศษ 1,386,720.00 02 ก.ย. 59
 
   
1657ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,191,200.00 01 ก.ย. 59
 
   22 ก.ย. 59
 
1658สอบราคาจ้างถมดินสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๖๙๙๓ ลูกบาศก์เมตร 1,791,000.00 31 ส.ค. 59
 
   20 ก.ย. 59
 
1659ราคากลางเช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ 513,600.00 31 ส.ค. 59
 
   
1660ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศที่ สอต.ระยอง และ สอต.ชัยนาท โดยวิธีตกลงราคา208,650.00 30 ส.ค. 59
 
   
1661ราคากลางซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๑ โดยวิธีตกลงราคา130,000.00 30 ส.ค. 59
 
   
1662ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMET-1790 ที่ สอต.จันทบุรี โดยวิธีพิเศษ6,219,000.00 29 ส.ค. 59
 
   
1663ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบทำความเย็นด้วยน้ำ โดยวิธีตกลงราคา148,580.20 19 ส.ค. 59
 
   
1664ราคากลางจ้างซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา499,556.25 18 ส.ค. 59
 
   
1665สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ จำนวน ๒๒ รายการ1,999,400.00 16 ส.ค. 59
 
   13 ก.ย. 59
 
1666จัดซื้อวัสดุการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา264,621.70 10 ส.ค. 59
 
   
1667จัดซื้อถ่านอัลคาไลน์ 9 โวลต์ พร้อมขั้วและสายโโยวิธีตกลงราคา326,350.00 10 ส.ค. 59
 
   
1668จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบจำลองการคาดการอุณหภูมิรายวันสำหรับประเทศไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม โดยวิธีตกลงราคา147,339.00 03 ส.ค. 59
 
   
1669จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับใช้ในการตรวจวัดฝนอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมใช้งานของระบบที่แสดงผลข้อมูลฝนอัตโนมัติ โดยวิธีตกลงราคา349,997.00 01 ส.ค. 59
 
   
1670ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,874,300.00 26 ก.ค. 59
 
   24 ส.ค. 59
 
1671ราคากลางจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีพิเศษ 5,840,000.00 26 ก.ค. 59
 
   
1672ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์180,455.50 25 ก.ค. 59
 
   
1673ราคากลางจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๕๐๐ KVA อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีกรณีพิเศษ380,000.00 22 ก.ค. 59
 
   
1674จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีพิเศษ 2,889,000.00 15 ก.ค. 59
 
   
1675จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของ สอต.กระบี143,487.00 11 ก.ค. 59
 
   
1676ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๒๓ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา455,894.90 07 ก.ค. 59
 
   
1677ราคากลางซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณอะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)189,390.00 05 ก.ค. 59
 
   
1678ราคากลางจ้างซ่อมระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องควบคุมระบบรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 317,790.00 22 มิ.ย. 59
 
   
1679ราคากลางจ้างเหมาดำเนินการจัดพิธีทางศาสนาและถวายสักการะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มิถุนายน 2559106,465.00 20 มิ.ย. 59
 
   
1680ราคากลางการจัดซื้ออะไหล่หลอดแก้วบาโรมิเตอร์แบบปรอท จำนวน 1 รายการ380,000.00 15 มิ.ย. 59
 
   
1681ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานไม้471,662.63 13 มิ.ย. 59
 
   
1682ราคากลางการจัดซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ (อุปกรณ์เฉพาะ) จำนวน 3 รายการ4,937,000.00 08 มิ.ย. 59
 
   
1683ราคากลาง จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีพิเศษ5,624,000.00 07 มิ.ย. 59
 
   
1684ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ4,099,170.00 07 มิ.ย. 59
 
   
1685ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีพิเศษ2,454,000.00 07 มิ.ย. 59
 
   
1686ราคากลาง จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz(imet-2-Bl) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีพิเศษ 8,103,300.00 07 มิ.ย. 59
 
   
1687ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,570,500.00 02 มิ.ย. 59
02 มิ.ย. 59
 
09 มิ.ย. 59
 
  22 มิ.ย. 59
 
1688จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2558195,500.00 24 พ.ค. 59
 
   
1689ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา135,004.04 24 พ.ค. 59
 
   
1690จ้างเหมาซ่อมแซมตู้แผงเมนสวิทซ์ไฟฟ้าอาคารโรงพิมพ์และออกแบบ298,000.00 19 พ.ค. 59
 
   
1691ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา107,593.85 19 พ.ค. 59
 
   
1692ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งวิทยุ ระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และอุปกรณ์ห้องส่งกระจายเสียงเพื่อทดแทนของเดิมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 5,500,000.00 11 พ.ค. 59
11 พ.ค. 59
 
   10 มิ.ย. 59
 
1693เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง(ระยะที่๑)(e-bidding)208,496,000.00 22 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
 
  08 ก.ค. 59
 
 
1694ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,529,200.00 19 เม.ย. 59
 
  13 พ.ค. 59
 
 
1695ราคากลางจัดซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS 183,291.00 19 เม.ย. 59
 
   
1696ราคากลางจ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ EFM Sensor ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยวิธีพิเศษ3,200,000.00 08 เม.ย. 59
 
   
1697ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) โดยวิธีตกลงราคา398,040.00 28 มี.ค. 59
 
   
1698ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีพิเศษ 4,413,192.70 25 มี.ค. 59
 
   
1699แก้ไขราคากลางจัดซื้อวัสดุโรงงาน 360,337.48 25 มี.ค. 59
 
   
1700จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดของสถานีฝนอัตโนมัติโดยวิธีพิเศษ11,000,000.00 23 มี.ค. 59
 
   
1701ราคากลางอะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)460,100.00 23 มี.ค. 59
 
   
1702จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๓ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,775,000.00 18 มี.ค. 59
18 มี.ค. 59
18 มี.ค. 59
18 มี.ค. 59
 
  08 เม.ย. 59
 
 
1703ราคากลางซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบ LLWAS AWOS และ UPPER AIR โดยวิธีตกลงราคา156,006.00 18 มี.ค. 59
 
   
1704ราคากลางจัดซื้อวัสดุโรงงาน360,337.48 17 มี.ค. 59
 
   
1705ราคากลางจ้างถมดินสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๖๙๙๓ ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงครามฯลฯ4,869,000.00 03 มี.ค. 59
 
   
1706สอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คัน1,568,000.00 03 มี.ค. 59
03 มี.ค. 59
 
   18 มี.ค. 59
 
1707ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 100 ชุด3,680,000.00 03 มี.ค. 59
03 มี.ค. 59
03 มี.ค. 59
03 มี.ค. 59
 
   30 มี.ค. 59
 
1708ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่)840,000.00 01 มี.ค. 59
 
   
1709ราคากลางการจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,500,000.00 29 ก.พ. 59
 
   
1710ราคากลางจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คันและรถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีพิเศษ4,156,000.00 17 ก.พ. 59
 
   
1711ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดของสถานีฝนอัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,000,000.00 15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
 
  18 มี.ค. 59
 
 
1712ราคากลางจ้างเหมาจัดทำวารสารอุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559115,945.20 15 ก.พ. 59
 
   
1713ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ “โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบวิทยุออนไลน์และสำหรับตัดต่อรายการเพื่อสนับสนุนการส่งกระจายเสียง” โดยวิธีตกลงราคา246,742.00 08 ก.พ. 59
 
   
1714ราคากลางจัดซื้อเซนเซอร์วัดความชื้นสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศ (AWS) โดยวิธีตกลงราคา496,480.00 03 ก.พ. 59
 
   
1715ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (41.11.44.00) จัดซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,864,000.00 26 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
 
   01 มี.ค. 59
 
1716ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN โดยวิธีตกลงราคา317,597.40 26 ม.ค. 59
 
   
1717ราคากลางจัดซื้ออะไหล่ควบคุมมอเตอร์เครื่องอุโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติ187,250.00 25 ม.ค. 59
 
   
1718จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2557159,965.00 21 ม.ค. 59
 
   
1719ราคากลางซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 144 ก้อน ที่ใช้กับเครื่องเรดาร์ฯของสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ จ.สงขลา104,774.40 20 ม.ค. 59
 
   
1720ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการรถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ Doppler ชนิด Dual Polarization X-band Radar แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)75,000,000.00 08 ม.ค. 59
08 ม.ค. 59
08 ม.ค. 59
 
   10 มี.ค. 59
 
1721ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,426,164.25 07 ม.ค. 59
 
  09 ก.พ. 59
 
 
1722สอบราคาเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 136 เลขหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,286,461.00 07 ม.ค. 59
07 ม.ค. 59
07 ม.ค. 59
 
   05 ก.พ. 59
 
1723สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,500,000.00 07 ม.ค. 59
07 ม.ค. 59
07 ม.ค. 59
 
  03 ก.พ. 59
 
 
1724จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ111,857.80 07 ม.ค. 59
 
   
1725ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ (War Room) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)45,191,061.00 05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
 
   04 มี.ค. 59
 
1726ราคากลางการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559348,000.00 05 ม.ค. 59
 
   
1727ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการกล้องธีโอโดไลท์ จำนวน 6 ชุดฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,080,000.00 04 ม.ค. 59
 
   29 ม.ค. 59
 
1728ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน โดยวิธีพิเศษ2,367,776.25 04 ม.ค. 59
 
   
1729จัดซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารข้อมูลเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS339,992.50 04 ม.ค. 59
 
   
1730ราคากลาง จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ้าฟ้าฉุกเฉินจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา499,155.00 04 ม.ค. 59
 
   
1731จัดซื้ออะไหล่แก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน โดยวิธีตกลงราคา327,420.00 30 ธ.ค. 58
 
   
1732เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) จำนวน 9 เดือน โดยวิธีพิเศษ1,638,188.28 30 ธ.ค. 58
 
   
1733ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมอะไหล่เครื่องเรดาร์ EDRP-9 Board ของเครื่องเรดาร์ สอต.ลำพูน จ.ลำพูน4,850,000.00 29 ธ.ค. 58
 
   
1734ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ442,000.00 28 ธ.ค. 58
 
   
1735จ้างเหมาพนักงานเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาแบบจำลองคาดการณ์อุณหภูมิรายวันสำหรับประเทศไทย โดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียม (โดยวิธีตกลงราคา)135,000.00 21 ธ.ค. 58
 
   
1736การประมูลจัดหาผู้ดำเนินการกิจการร้านค้าสวัสดิการกรมอุตุนิยมวิทยา- 18 ธ.ค. 58
 
   
1737จัดซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้า 50 รายการ โดยวิธีึตกลงราคา124,858.30 16 ธ.ค. 58
 
23 ธ.ค. 58
 
  
1738สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall1,750,909.00 15 ธ.ค. 58
 
   07 ม.ค. 59
 
1739จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน แบบ Metox 403 MHz จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีตกลงราคา413,020.00 15 ธ.ค. 58
 
   
1740ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) 4 เครื่อง ฯลฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10,400,000.00 09 ธ.ค. 58
 
   29 ม.ค. 59
 
1741สอบราคาซื้อถ่านอัลคาไลน์ 9 โวลต์ พร้อมขั้วและสาย569,240.00 09 ธ.ค. 58
 
   05 ม.ค. 59
 
1742สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา จำนวน 1 งาน1,791,501.00 08 ธ.ค. 58
 
   24 ธ.ค. 58
 
1743ประกวดราคาจ้างถมดินสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๖๙๙๓ ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงครามฯ4,706,000.00 08 ธ.ค. 58
 
  04 ม.ค. 59
 
 
1744ซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน โดยวิธีตกลงราคา252,359.50 26 พ.ย. 58
 
   
1745ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 2 ชุด และขนาดบรรทุก 800 กิโลกรัม 2 ชุด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,920,000.00 20 พ.ย. 58
20 พ.ย. 58
 
   22 ธ.ค. 58
 
1746จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 2558 โดยวิธีตกลงราคา263,086.25 20 พ.ย. 58
 
   
1747สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตรายการวิทยุเพื่อสนับสนุนการส่งกระจายเสียง พร้อมติดตั้ง1,497,893.00 19 พ.ย. 58
 
   23 ธ.ค. 58
 
1748จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นห้องสำนักงานชั้น 1 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีตกลงราคา181,044.00 18 พ.ย. 58
 
   
1749ราคากลางจ้างทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชน โดยวิธีตกลงราคา214,000.00 17 พ.ย. 58
 
   
1750ราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 117,165.00 13 พ.ย. 58
 
   
1751สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)1,000,000.00 13 พ.ย. 58
 
   23 ธ.ค. 58
 
1752สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,718,302.30 02 พ.ย. 58
02 พ.ย. 58
02 พ.ย. 58
 
   25 พ.ย. 58
 
1753ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร เฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559263,086.25 02 พ.ย. 58
 
   
1754ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ โดยวิธีตกลงราคา120,000.00 30 ต.ค. 58
 
   
1755ราคากลางซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน 2,500 ท่อ261,875.00 27 ต.ค. 58
 
   
1756สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,500,000.00 26 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
 
  02 ธ.ค. 58
 
 
1757ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,122,000.00 22 ต.ค. 58
 
  23 พ.ย. 58
 
 
1758ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โดยวิธีตกลงราคา106,572.00 21 ต.ค. 58
 
   
1759ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟแวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีตกลงราคา182,045.52 21 ต.ค. 58
 
   
1760ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา107,856.00 21 ต.ค. 58
 
   
1761ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,156,000.00 20 ต.ค. 58
 
22 ต.ค. 58
 
11 พ.ย. 58
 
 
1762ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (๔๑.๑๑.๔๔.๐๐ )เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ กำลังส่ง ๑๐ กิโลวัตต์ แบบ Solid state ที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ (บางปลา) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี 60,000,000.00 15 ต.ค. 58
 
   30 มี.ค. 59
 
1763ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)555,000,000.00 14 ต.ค. 58
 
   14 มี.ค. 59
 
1764ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบคู่สายเช่า (Leased Line Internet) โดยวิธีตกลงราคา296,604.00 14 ต.ค. 58
 
   
1765สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จำนวน 19 หลัง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต980,000.00
 
   
1766สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙1,100,000.00 13 ต.ค. 58
 
  06 พ.ย. 58
 
 
1767สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาในกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 คน870,000.00 13 ต.ค. 58
13 ต.ค. 58
 
   13 พ.ย. 58
 
1768ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบDopplerพร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์2เครื่องที่จังหวัดเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง และสุราษฎร์ธานี ต.หัวเตย อ.พุนพิน โดยวิธี e-bidding307,518,000.00 07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
 
   10 ก.พ. 59
 
1769ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๔ คน โดยวิธีตกลงราคา499,992.00 02 ต.ค. 58
 
   
1770จ้างพนักงานทำความสะอาดที่ทำการอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา125,280.00 01 ต.ค. 58
 
   
1771จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา342,000.00 30 ก.ย. 58
 
   
1772จ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา229,836.00 30 ก.ย. 58
 
   
1773ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทืรอนิกส์ (e-bidding)3,157,035.00 30 ก.ย. 58
30 ก.ย. 58
 
  25 พ.ย. 58
25 พ.ย. 58
 
26 ต.ค. 58
 
1774ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,656,000.00 30 ก.ย. 58
 
   
1775ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร โดยวิธีพิเศษ1,078,547.16 29 ก.ย. 58
 
   
1776ราคากลางเครื่องเชื่อมสายไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์350,000.00 29 ก.ย. 58
 
   
1777ราคากลางการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมุลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559321,000.00 29 ก.ย. 58
 
   
1778จ้างเหมาเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA 24 KV และตู้ MDB พร้อมติดตั้งภายนอกอาคาร3,279,000.00 29 ก.ย. 58
 
   
1779ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการนำร่องการติดตั้งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559528,960.00 29 ก.ย. 58
 
   
1780จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาชำรุดบ้านพักข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา497,550.00 28 ก.ย. 58
 
   
1781ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีตกลงราคา222,000.00 28 ก.ย. 58
 
   
1782จ้างเหมาซ่อมแซมห้องเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา499,657.90 28 ก.ย. 58
 
   
1783ราคากลางจัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบตู้เก็บเครื่องเสียงและอุปกรณ์เพื่อป้องกันความเสียหายขณะเคลื่อนย้าย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีตกลงราคา402,469.80 28 ก.ย. 58
 
   
1784เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีพิเศษ7,379,724.00 25 ก.ย. 58
 
   
1785ราคากลางการเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25596,476,239.20 25 ก.ย. 58
 
   
1786ราคากลางการจ้างหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559)5,465,560.00 23 ก.ย. 58
 
   
1787ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีพิเศษ14,445,000.00 22 ก.ย. 58
 
   
1788ราคากลางเช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ513,600.00 21 ก.ย. 58
 
   
1789จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25597,362,000.00 16 ก.ย. 58
 
   
1790ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัย2,570,304.00 15 ก.ย. 58
 
   
1791ราคากลางการเช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนทสำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,386,720.00 14 ก.ย. 58
 
   
1792จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีพิเศษ5,867,880.00 11 ก.ย. 58
 
   
1793จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น รวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่ง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255934,013,160.00 08 ก.ย. 58
 
   
1794ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2558- 04 ก.ย. 58
 
   
1795ประกวดราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จ้างเหมาบริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 277,146.31 31 ส.ค. 58
 
   
1796ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของ สอต.ระยอง124,248.40 31 ส.ค. 58
 
   
1797ประกวดราคาซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และอะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS,LLWAS และ UPPERAIR (e-bidding)502,525.50 24 ส.ค. 58
 
  11 ก.ย. 58
 
 
1798จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์เครื่องอูโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติโดยวิธีพิเศษ192,600.00 24 ส.ค. 58
 
   
1799ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)508,250.00 19 ส.ค. 58
 
  09 พ.ย. 58
 
 
1800ประกวดราคาจ้างการพิมพ์รูปเล่ม(82.12.18.00)จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2557ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์(e-bidding)262,150.00 18 ส.ค. 58
 
19 ส.ค. 58
 
29 ก.ย. 58
 
 
1801ซื้อกระดาษพิมพ์กราฟพร้อมอุปกรณ์การพิมพ์โดยวิธีพิเศษ117,871.20 13 ส.ค. 58
 
   
1802จ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ239,038.00 11 ส.ค. 58
 
   
1803ซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดดโดยวิธีพิเศษ1,545,000.00 06 ส.ค. 58
 
   
1804ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีพิเศษ303,773.00 06 ส.ค. 58
 
   
1805ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (๔๓.๒๐.๑๘.๐๐) จัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,089,795.00 27 ก.ค. 58
 
   10 ส.ค. 58
 
1806ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall : WAF) และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)716,515.87 27 ก.ค. 58
 
   10 ส.ค. 58
 
1807เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS จำนวน 979 สถานี ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 - เดือนกันยายน 2558 ด้วยวิธีพิเศษ1,229,954.12 23 ก.ค. 58
 
   
1808ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อม (๒๓.๑๒.๑๕.๐๕) เครื่องเชื่อมสายไฟเบอร์ออฟติกพร้อมชุดอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 350,000.00 15 ก.ค. 58
 
  29 ก.ค. 58
 
 
1809ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และการสนับสนุน (๘๑.๑๑.๒๒.๐๐) จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ก.ค.58 - ก.ย.58) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 414,000.00 15 ก.ค. 58
 
  04 ส.ค. 58
 
 
1810ประกวดราคาซื้อไม้สัก (11.12.16.14) วัสดุงานไม้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)757,125.00 14 ก.ค. 58
14 ก.ค. 58
 
   27 ก.ค. 58
 
1811ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (๔๑.๑๑.๔๔.๐๐)อะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ (อุปกรณ์เฉพาะ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13,818,000.00 10 ก.ค. 58
 
   29 ก.ค. 58
 
1812ประกวดราคาซื้อก๊าซสารประกอบไฮโดรเจน (12.14.21.01)แก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน 2,500 ท่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)256,275.00 09 ก.ค. 58
 
  06 ส.ค. 58
 
 
1813ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (43.21.16.00)วัสดุและอุปกรณ์อะไหล่คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)191,897.00 09 ก.ค. 58
 
  20 ส.ค. 58
 
 
1814ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (41.11.44.00) วิทยุหยั่งอากาศแบบ 1680 MHz.(iMET-2BI) ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุดโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,858,080.00 08 ก.ค. 58
 
   06 ส.ค. 58
 
1815จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีพิเศษ1,636,000.00 08 ก.ค. 58
 
   
1816จ้างเหมาบำรุงพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีพิเศษ2,100,000.00 07 ก.ค. 58
 
   
1817จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบโดยวิธีพิเศษ2,732,780.00 07 ก.ค. 58
07 ก.ค. 58
 
   
1818จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์เครื่องอุโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติ โดยวิธีพิเศษ192,600.00 30 มิ.ย. 58
 
   
1819ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมโปรแกรมการใช้งานระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,648,250.00 26 มิ.ย. 58
 
   16 ก.ค. 58
 
1820ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์ (๒๖.๑๑.๑๗.๐๖) แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,009,544.00 26 มิ.ย. 58
 
08 ก.ค. 58
 
  15 ก.ค. 58
 
1821ประกวดราคาเช่าระบบการติดต่อสื่อสารภายใน(43.22.15.25)เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS จำนวน 979 จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,769,037.84 26 มิ.ย. 58
 
  16 ก.ค. 58
 
 
1822ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา(41.11.44.00)วัสดุและอะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว SPS-1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)576,000.00 25 มิ.ย. 58
 
   15 ก.ค. 58
 
1823ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01)จ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)จำนวน 13 เครื่องโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์239,038.00 22 มิ.ย. 58
 
  15 ก.ค. 58
 
 
1824ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา(41.11.44.00)อะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติAWSโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์303,773.00 22 มิ.ย. 58
 
  14 ก.ค. 58
 
 
1825ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (๔๑.๑๑.๔๔.๐๐ ) จัดซื้อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)744,720.00 15 มิ.ย. 58
 
   06 ก.ค. 58
 
1826จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีพิเศษ1,996,170.00 15 มิ.ย. 58
 
   
1827ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)294,036.00 03 มิ.ย. 58
 
  25 มิ.ย. 58
 
 
1828ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ใช้ในการพิมพ์(45.10.17.00) กระดาษพิมพ์กราฟพร้อมอุปกรณ์การพิมพ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)117,871.20 02 มิ.ย. 58
 
  13 ก.ค. 58
 
 
1829กระดาษสำหรับเขียนกราฟ (๑๔.๑๑.๑๕.๑๒) กระดาษกราฟวัดความยาวของแสงแดด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,545,000.00 27 พ.ค. 58
 
  13 ก.ค. 58
 
 
1830ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (๔๑.๑๑.๔๔.๐๐ ) บอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน ขนาด ๓๐๐ แกรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,833,000.00 22 พ.ค. 58
 
   09 ก.ค. 58
 
1831ราคากลางกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดด1,545,000.00 20 พ.ค. 58
 
   
1832ราคากลางซื้อกระดาษพิมพ์กราฟพร้อมอุปกรณ์การพิมพ์ จำนวน 4 รายการ (e-bidding)117,871.20 20 พ.ค. 58
 
   
1833ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา(41.11.44.00)วิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz.(iMET-2BI)ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,858,080.00 14 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
 
15 พ.ค. 58
 
10 มิ.ย. 58
 
 
1834เชิญชวนผู้สนใจเข้าเสนอราคาโครงการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้ง 6 สถานี11,524,872.00 06 พ.ค. 58
06 พ.ค. 58
06 พ.ค. 58
 
   03 มิ.ย. 58
 
1835ราคากลางโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศแบบ 1680 MHz.(iMET-2BI) ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,858,080.00 27 เม.ย. 58
 
  14 พ.ค. 58
 
 
1836ราคากลางโครงการกาการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุุตุนิยมวิทยา ทั้ง 6 สถานี11,524,872.00 09 เม.ย. 58
 
   
1837ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเก็บและบันทึกข้อมูลการสื่อสารข่าวอากาศ4,815,000.00 03 เม.ย. 58
 
   
1838สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ณ สำนักอุุตุนิยมวิทยาการบิน171,000.00 02 เม.ย. 58
02 เม.ย. 58
02 เม.ย. 58
 
   29 เม.ย. 58
 
1839สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและโปรแกรมระบบการทำงานของศูนย์โทรคมนาคมอุุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 1 รายการ1,029,875.00 23 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
 
   16 เม.ย. 58
 
1840สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีกรมอุตุนิยมวิทยา1,996,170.00 23 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
 
  08 เม.ย. 58
 
 
1841ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนทดแทนให้ที่สถานีฝนอัตโนมัติ 930 ลูก (930 สถานี)- 10 มี.ค. 58
 
   
1842ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยของข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น จำนวน 1 หลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์19,999,000.00 05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
 
  26 มิ.ย. 58
 
31 มี.ค. 58
 
1843สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์242,274.75 26 ก.พ. 58
 
   26 มี.ค. 58
 
1844สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน355,600.00 18 ก.พ. 58
 
   13 มี.ค. 58
 
1845สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา1,996,170.00 17 ก.พ. 58
17 ก.พ. 58
17 ก.พ. 58
 
  12 มี.ค. 58
 
 
1846สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)246,000.00 06 ก.พ. 58
06 ก.พ. 58
 
   02 มี.ค. 58
 
1847สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและโปรแกรมระบบการทำงานของศูนย์โทรคมนาคมอุตุุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใหต้ จำนวน 1 รายการ1,029,875.00 05 ก.พ. 58
05 ก.พ. 58
 
  24 ก.พ. 58
 
 
1848เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยวิธีพิเศษ614,977.00 04 ก.พ. 58
 
   
1849ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 100 ชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์3,300,000.00 08 ม.ค. 58
08 ม.ค. 58
08 ม.ค. 58
 
   04 ก.พ. 58
 
1850สอบราคาจัดซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 1 รายการ1,776,000.00 05 ม.ค. 58
05 ม.ค. 58
05 ม.ค. 58
 
   28 ม.ค. 58
 
1851สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่อง Spectrum Analyser hp8563E 342,400.00 22 ธ.ค. 57
22 ธ.ค. 57
 
   26 ม.ค. 58
 
1852ราคากลางเช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนมกราคม 2558622,205.00 19 ธ.ค. 57
 
   
1853จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน385,200.00 08 ธ.ค. 57
08 ธ.ค. 57
 
  05 ม.ค. 58
 
 
1854ราคากลางประกวดราคาการจัดกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 100 ชุด3,300,000.00 08 ธ.ค. 57
 
   
1855ประกวดราคาการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz. ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5,560,000.00 04 ธ.ค. 57
04 ธ.ค. 57
04 ธ.ค. 57
04 ธ.ค. 57
 
   15 ม.ค. 58
 
1856สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558)256,500.00 02 ธ.ค. 57
02 ธ.ค. 57
02 ธ.ค. 57
 
  12 มี.ค. 58
 
12 ม.ค. 58
 
1857จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบDoppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ 2 เครื่องที่จังหวัดน่านและศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์309,337,000.00 01 ธ.ค. 57
 
   16 มี.ค. 58
20 ก.พ. 58
 
1858เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนธันวาคม 2557 โดยวิธีพิเศษ622,205.00 27 พ.ย. 57
 
   
1859จ้างเหมาจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชนโดยวิธีพิเศษ268,837.50 25 พ.ย. 57
 
   
1860สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)966,000.00 20 พ.ย. 57
20 พ.ย. 57
20 พ.ย. 57
20 พ.ย. 57
 
   16 ธ.ค. 57
 
1861สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 คน104,420.00 17 พ.ย. 57
17 พ.ย. 57
17 พ.ย. 57
 
   17 ธ.ค. 57
 
1862ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการนำร่องการติดตั้งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์484,880.00 17 พ.ย. 57
 
   
1863สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 18 เครื่อง482,000.00 14 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
 
   16 ธ.ค. 57
 
1864สอบราคาจ้างเหมาซ่อมระบบเสียงหอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา- 07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
 
   08 ธ.ค. 57
 
1865สอบราคาจ้่างเหมาจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชน- 07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
 
  20 พ.ย. 57
 
 
1866สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2558- 07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
 
   08 ธ.ค. 57
 
1867ราคากลางโครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์ และหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่จังหวัดน่าน และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี - 05 พ.ย. 57
 
   
1868เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ด้วยวิธีพิเศษ- 31 ต.ค. 57
 
   
1869สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล-