วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์
      "องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม"

พันธกิจ
      1. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง
      2. พัฒนาข้อมูลและการพยากรณ์ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
      3. เตือนภัย ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
      4. สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ให้กับสังคม
      5. เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นงานด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยให้เป็นที่ยอมรับ


ประเด็นยุทธศาสตร์
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาพื้นฐานองค์กร
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยธรรมชาติที่ละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติและการสร้างประโยชน์ต่อสังคม
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่น

ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
      ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา
      แผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยาระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570
      แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา
      แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2563-2567
      แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2561-2564
      แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2559-2562
      แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2557-2560
      แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาปี 2552-2555

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณงบประมาณ
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2564
     แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
      รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560

พรบ.งบประมาณรายจ่าย
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2565 เล่มที่ 19
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2565 เล่มที่ 5
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2564
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2563
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2562
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2559
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2557

รายงานประจำปี
      รายงานประจำปี 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา
      รายงานประจำปี 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา
      รายงานประจำปี 2561 กรมอุตุนิยมวิทยา
      รายงานประจำปี 2560 กรมอุตุนิยมวิทยา
      รายงานประจำปี 2559 กรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานงบการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
      กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564
      กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563
      กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562
      กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2561
      สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2561