เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนกลาง

   อธิบดี,รองอธิบดีฯ
   สำนักงานเลขานุการกรม
   กองสื่อสาร
   กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา
   กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
   กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
   กองพยากรณ์อากาศ
   กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
   กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
   กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
   สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมอุตุนิยมวิทยา

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ส่วนกลาง 0-2399-4566    
  สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182 0-2399-4568-74    
    0-2399-4578    
    0-2399-4580    

กรมอุตุนิยมวิทยา

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขภายใน
1 อธิบดี 0-2399-1425 0-2399-1426 6109
2 รองอธิบดีฯฝ่ายปฏิบัติการ 0-2366-9327 0-2399-4020 6129
3 รองอธิบดีฯฝ่ายบริหาร 0-2399-2355   0-2398-9229  6114
4 รองอธิบดีฯฝ่ายวิชาการ 0-2398-9888   0-2399-4016  6110
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร      
5 ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0-2398-5284 0-2366-9347 6499, 7124
  กลุ่มตรวจสอบภายใน      
6 ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 0-2399-2052 0-2399-4000  6106, 6250
    0-2366-9306    
    0-2366-9432    

สำนักงานเลขานุการกรม (ลก.)

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขภายใน
7 เลขานุการกรม (ลนก.) 0-2399-4021  0-2399-4021  6116
        6117
  กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร      
8 ผก.กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร 0-2366-9309 0-2399-1426 6130
  กลุ่มนิติกร       
9 นิติกร 0-2366-9488 0-2398-8154 6253
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป       
10 ผก.กลุ่มบริหารงานทั่วไป 0-2399-1613 0-2361-3180 6104
        6105,6184
  กลุ่มการเจ้าหน้าที่       
11 ผก.กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 0-2399-4023 0-2399-4023 6118, 6185
  กลุ่มการเงินและบัญชี       
12 ผก.กลุ่มการเงินและบัญชี 0-2399-4022 0-2399-2054 6119
  งานการเงิน 0-2399-2053   6120, 6121
  งานบัญชี 0-2399-2054   6122, 6123
  กลุ่มบริหารงานพัสดุ      
14 ผก.กลุ่มบริหารงานพัสดุ 0-2393-5615 0-2398-8154 6500
    0-2366-9428 0-2399-4591 6501
  ห้องเปิดซอง 0-2366-9429-30   6502, 6503
    0-2398-6993   6504
  โรงรถยนต์     6399
  ป้อมยามหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา     6399
  ยามอาคาร 50 ปี     6251
  หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา 0-2744-4963    
  ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปี 0-2366-9307   6107
  ห้องประชุมไพลินชั้น 3 0-2366-9313   0-2366-9313
  ห้องเขตอุดมศักดิ์ 0-2366-9364   6167
  ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2      
  กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ      
15 ผก.กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ 0-2399-4564   6300, 6301
  กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์      
16 ผก.กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 0-2398-9886 0-2398-9886 6124, 6125
  กลุ่มประชาสัมพันธ์      
17 ผก.กลุ่มประชาสัมพันธ์ 0-2399-1261 0-2398-0229 6100, 7101
    0-2366-9300   6101
    0-2366-9301-3   6102, 6103
  พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา 0-2398-6960    
  สถานีวิทยุกระจายเสียง 0-2399-4393 0-2383-9214 0-2399-4015 6361
  สถานีวิทยุกระจายเสียง เอ.เอ็ม. 0-2383-9003-4   6360

กองสื่อสาร

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขภายใน
18 ผอ.กองสื่อสาร 0-2399-4555 0-2398-9861 6333
19 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2398-9861 0-2398-9861 6331
    0-2366-9386    
  ส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ      
20 ผส.ส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ 0-2398-4972   7163
  ห้องปฏิบัติงานส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ (METNET) 0-2398-4972   7161
  ส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต      
21 ผส.ส่วนเครือข่ายสือสารและอินเทอร์เน็ต 0-2399-4885   7164
  ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล      
22 ผส.ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล 0-23994596   6336
    0-2366-9392   6337
  ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้       
23 ผศ.ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 0-2399-4596 0-2744-6240 6340
  ส่วนเทคโนโลยีโทรคมนาคม      
24 ผส.ส่วนเทคโนโลยีโทรคมนาคม 0-2366-9394 0-2398-9861 6345
        6339
  ส่วนไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์      
25 ผส.ส่วนไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0-2393-5521 0-2398-9861 6342
    0-2366-9397    
  ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ (บางปลา)      
26 ผส.ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ (บางปลา) 0-2707-7081    
    0-2174-4010    

กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขภายใน
27 ผอ. กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา  0-2399-4550 0-2366-9426 7138
28 ผศ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2366-4424   6480
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0-2366-9411   6390
  นายช่างไฟฟ้า 0-2744-5444   6481
  ธุรการ,บันทึกข้อมูล 0-2383-8825   6482
  กลุ่มบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 0-2399-3031 0-2399-3031 6155
  กลุ่มงานสถาบันอุตุนิยมวิทยา      
29 ผส.สถาบันอุตุนิยมวิทยา 0-2366-9308   6108
  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา     7130
30 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล      
31 ผศ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล 0-2399-4561 0-2366-9375 6178
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล (ชั้น 16) 0-2399-4563   6183
    0-2366-9379    
  ศูนย์ตรวจวิเคราะห์โอโซนและรังสี      
32 ผศ.ศูนย์ตรวจวิเคราะห์โอโซนและรังสี 0-2361-3640 0-2361-3640 6182

กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขภายใน
33 ผอ.กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 0-2393-1681   6400
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
34 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2366-9415   6401
  ส่วนผลิตเครื่องมือตรวจอากาศ      
35 ผส.ส่วนผลิตเครื่องมือตรวจอากาศ 0-2366-9405   6371
  โรงไม้ 0-2366-9407   6373
  ส่วนมาตรฐานเครื่องมือตรวจอากาศ      
36 ผส.ส่วนมาตรฐานเครื่องมือตรวจอากาศ 0-2366-9416 0-2366-9419 6402
  ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ      
37 ผส.ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ 0-23669421   6407
  ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการบิน      
38 ผส.ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศเพื่อการบิน 0-2366-9420   6406
  ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศด้วยเรดาร์      
39 ผส.ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศด้วยเรดาร์ 0-2399-4582   6344
  ส่วนวิชาการและวิศวกรรมเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา      
40 ผส.ส่วนวิชาการและวิศวกรรมเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา      
  ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน      
41 ผส.ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน     6343

กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขภายใน
42 ผอ.กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 0-2399-1420 0-2399-1420 6168
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
43 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2366-9366 0-2366-9366 6169
  ส่วนตรวจอากาศที่ 1      
44 ผส.ส่วนตรวจอากาศที่ 1 0-2399-1176 0-2399-4548 6170, 6172
  ส่วนตรวจอากาศที่ 2      
45 ผส.ส่วนตรวจอากาศที่ 2 0-2399-4548 0-2399-4548 6144, 6145
      0-2399-1201  
  ส่วนตรวจอากาศที่ 3      
46 ผส.ส่วนตรวจอากาศที่ 3 0-2366-9370 0-2366-9370 6173
        098-635-7472
47 ผส.ส่วนสนับสนุนการตรวจอากาศ 0-2398-7845   6171
    0-2366-9368    
  ส่วนมาตรฐานการตรวจอากาศ      
48 ผส.ส่วนมาตรฐานการตรวจอากาศ 0-2399-4538 0-2399-4538 6174
  สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ      
49 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ 0-2393-1653 0-2393-1653 6350
  (สถานีตรวจอากาศเกษตรบางนา)      
  สถานีตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ 0-2229-4489   6351
    0-2399-4599    
  สถานีอุตุนิยมวิทยา      
50 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี 0-3931-1026 0-3931-1026  
  สถานีตรวจอากาศเกษตรพลิ้ว 0-3939-7241 0-3939-7241  
51 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ 0-5625-5869 0-5625-5869  
    0-5625-5034 0-5625-5034 092-246-0067
  สถานีตรวจอากาศเกษตรตากฟ้า 0-5624-1447 0-5624-1447 092-246-8155
52 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี 0-3555-5242 0-3555-5242 092-246-0068
  สถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง 0-3555-3002 0-3555-3002 092-246-8157
53 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี 0-3641-1098 0-3641-1098 092-246-0069
  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม 0-3642-8037 0-3642-8037 092-246-8156
54 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี 0-3721-1064 0-3721-1064  
  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรี 0-3728-1115 0-3728-1115  
55 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี 0-3451-1284 0-3451-1284  
  สถานีตรวจอากาศทองผาภูมิ 0-3459-9487 0-3459-9487  
56 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี 0-3828-2245 0-3828-2245  
  สถานีตรวจอากาศพัทยา 0-3825-0590 0-3825-0590  
  สถานีตรวจอากาศเกาะสีชัง 0-3821-6196 0-3821-6196  
57 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว             (อรัญประเทศ) 0-3723-1162  0-3723-1162  
  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว 0-3725-8022 0-3725-8022  
58 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด 0-3958-1276 0-3958-1276  
59 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง 0-3865-5075 0-3865-5075  
  สถานีตรวจอากาศเกษตรห้วยโป่ง 0-3868-1701 0-3868-1701  
60 ผส.สถานีอากาศเกษตรชัยนาท 0-5640-5202 0-5640-5202 092-246-0076
61 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา 0-3813-6229 0-3813-6229 098-282-4016
62 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา 0-3525-5032 0-3525-5032 092-246-0079
63 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี 0-5697-0017 0-3525-5032 098-282-4015
64 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี 0-3273-2251 0-3273-2251  
65 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม 0-3435-1945 0-3435-1945  
66 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี 0-2529-0939  0-2529-0939  092-246-0082
67 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก 092-246-0084    
68 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ 0-2174-4000-1 0-2174-4000-1  
69 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี 0-3247-8216    
  ส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา      
70 ผส.ส่วนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 0-2366-9372   6175
  งานดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 0-2398-9227   6176, 6177
  ส่วนเรดาร์ตรวจอากาศ      
71 ผส.เรดาร์ตรวจอากาศ 0-2398-5924   6166
  ส่วนตรวจอากาศชั้นบน      
72 ผส.ส่วนตรวจอากาศชั้นบน 0-2393-1653   6350

กองพยากรณ์อากาศ

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขภายใน
73 ผอ.กองพยากรณ์อากาศ  0-2398-9801 0-2399-4001 6163
    0-2366-9360    
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
74 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2399-4001 0-2399-4001 6164
    0-2366-9357   6160
  ส่วนแผนที่อุตุนิยมวิทยา      
75 ผส.ส่วนแผนที่อุตุนิยมวิทยา   0-2399-4433  0-2398-9836 6291
    0-2366-9491    
  ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง      
76 ผส.ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง 0-2366-9355 0-2399-4001 6158
  ห้องหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศ 0-2398-9830   6161, 6162
         
  เวรพยากรณ์อากาศ 0-2399-4012-4 0-2383-9049 6161, 6162
    0-2366-9356 0-2398-9861  
    0-2366-9359 0-2383-9051  
      0-2399-4012-13  
  ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข      
77 ผส.ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข 0-2399-4566 ต่อ 391 0-2744-5441 6391
      0-2744-5442  
  ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา      
78 ผส.ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 0-2399-4001 0-2399-4001 6164, 6159
      0-2643-9775  
  ส่วนวิจัยและพัฒนาพยากรณ์อากาศ      
79 ผส.ส่วนวิจัยและพัฒนาพยากรณ์อากาศ 0-2399-4003 0-2399-4001 6294

กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขภายใน
80 ผอ.กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 0-2398-9868 0-2393-9409 6141
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
81 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2366-9335 0-2393-9409 6136
  ส่วนวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ      
82 ผส.ส่วนวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ 0-2399-2354 0-2399-2354 6134
        6132
  กลุ่มวิเทศสัมพันธ์      
83 ผก.กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 0-2398-9875 0-2398-9875 6133
        6148
        7118
  ศูนย์ภูมิอากาศ      
84 ผศ.ศูนย์ภูมิอากาศ     6157
  วิเคราะห์และสถิติ 0-2399-1423   6156
  พยากรณ์ระยะนาน 0-2398-9929   6150, 6157
    0-2398-3290    
  ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร      
85 ผส.ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร 0-2399-2387 0-2393-1682 6137
    0-2399-2336   6138
        6140
  ส่วนอุตุนิยมวิทยาอุทก      
86 ผส.ส่วนอุตุนิยมวิทยาอุทก 0-2399-2595 0-2399-2903 6142
    0-2399-2666   6143

กองอุตุนิยมวิทยาการบิน

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขภายใน
87 ผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบิน 0-2134-0011-14 ต่อ 216 0-2134-0009  
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
88 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2134-0011 ต่อ 211 0-2134-0009  
  ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ กลุ่มบริหารพัสดุ) 0-2366-9429   6501, 6502
  ส่วนตรวจอากาศการบินดอนเมือง      
89 ผส.ส่วนตรวจอากาศการบินดอนเมือง 0-2535-1256 0-2535-1252  
      0-2535-1780  
  ส่วนตรวจอากาศการบินสุวรรณภูมิ      
90 ผส.ส่วนตรวจอากาศการบินสุวรรณภูมิ 0-2134-0001 0-2134-0004  
  ส่วนวิจัยและพัฒนาอากาศการบิน      
91 ผส.ส่วนวิจัยและพัฒนาอากาศการบิน 0-2134-0007 0-2134-0009  
  ส่วนแผนที่อากาศการบิน      
92 ผส.ส่วนแผนที่อากาศการบิน 0-2134-0011-14 ต่อ 212 0-2134-0009  
  ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน      
93 ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน 0-2134-0011-14 ต่อ 214 0-2134-0009  
  ส่วนมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาการบิน      
94 ผส.ส่วนมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาการบิน 0-2134-0007 0-2134-0009  
  ส่วนติดตามสภาวะอากาศการบิน      
95 ผส.ส่วนติดตามสภาวะอากาศการบิน 0-2134-0011-14 ต่อ 213 0-2134-0004  
  ส่วนตรวจและเฝ้าระวังด้วยเครื่องมือพิเศษ      
96 ผส.ส่วนตรวจและเฝ้าระวังด้วยเครื่องมือพิเศษ 0-2134-0005 0-2134-0004  

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขภายใน
97 ผอ.กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 0-2399-0965 0-2399-0968 6382
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
98 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  0-2399-4547 0-2399-0968 6380
  ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ      
99 ผส.ส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ 0-2399-4547 0-2399-0968 6381
  ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติ          แผ่นดินไหว      
100 ผส.ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว 0-2399-4547 0-2399-0968 6383
  ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหว        และสึนามิ      
101 ผส.ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหว     และสึนามิ 0-2399-4547,0-2399-0967 0-2399-0968 6381

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขภายใน
102 ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 0-5327-2884 0-5320-3800  
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
103 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-5327-5463 0-5320-3800  
  ส่วนติดตามสภาวะอากาศ      
104 ผส.ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 0-5327-8175 0-5327-7815  
105 ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ      
106 ผส.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 0-5327-1463 0-5320-3800  
  สถานีอุตุนิยมวิทยา      
107 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน 0-5362-0482 0-5361-1383  
  สถานีตรวจอากาศแม่สะเรียง  0-5368-1425 0-5379-3061  
108 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย 0-5379-3062-3 0-5379-3061  
  สถานีตรวจอากาศเกษตรเชียงราย 0-5371-9184    
  สถานีตรวจแผ่นดินไหวเชียงราย 0-5371-4023 ต่อ 126    
109 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา 0-5443-1461 0-5443-1461  
110 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง 0-54-821517 0-54-315788  
  สถานีตรวจอากาศเกษตรลำปาง 0-5429-1744 0-5429-1744  
111 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน 0-5352-5560 0-5352-5595  
112 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 0-5451-1187 0-5462-4244  
113 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน 0-5477-2979 0-5477-2979  
  สถานีตรวจอากาศเกษตรน่าน 0-5477-5182    
  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผา 0-5479-9124    
  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกทุ่งช้าง 0-5479-5216    
114 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ 0-5541-1051 0-5541-1051  
115 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก 0-5551-1967 0-5551-1967  
  สถานีตรวจอากาศเกษตรดอยมูเซอ 0-5551-2321    
  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง 0-5556-1089    
116 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ 0-5672-0305 0-5671-1498  
  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกวิเชียรบุรี 0-5679-1450    
  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกหล่มสัก 0-5670-1101    
117 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก 0-5525-8585 0-5525-8585  
118 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร 0-5571-1470 0-5571-1470  
119 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ 0-5322-1723 0-5227-7238  
  สถานีตรวจอากาศเกษตรแม่โจ้ 0-5349-8415    
  สถานีตรวจแผ่นดินไหวดอยอ่างขาง 0-5322-1723    
120 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย 0-5561-3762 0-5561-3762  
  สถานีตรวจอากาศเกษตรศรีสำโรง 0-5568-1355    
121 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร 0-5699-0039 0-5699-0039  
  สถานีตรวจอากาศเกษตรพิจิตร 0-5661-3431    
  ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา      
122 ผส.ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 0-5320-3802 0-5320-3802  
  ส่วนพยากรณ์อากาศ      
123 ผส.ส่วนพยากรณ์อากาศ 0-5327-7919 0-5327-7919  
  ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ      
124 ผส.ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 0-5327-7815 0-5327-7815  

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขภายใน
125 ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 0-4346-8130 0-4346-8130  
      0-4346-8086  
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
126 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4346-8130 0-4346-8130  
      0-4346-8086  
  ส่วนติดตามสภาวะอากาศ      
127 ผส.ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 0-4346-8224 0-4346-8086  
  ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ      
128 ผส.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 0-4346-8291 0-4346-8086  
  สถานีอุตุนิยมวิทยา      
129 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย 0-4241-1078 0-4241-1078  
130 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย 0-4281-1562 0-4281-1562  
  สถานีตรวจอากาศเกษตรเลย 0-4281-4638 ต่อ 6715    
  สถานีตรวจแผ่นดินไหวเลย 0-4281-3073    
131 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี 0-4293-0274 0-4293-0274  
132 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร 0-4271-1607 0-4271-1607  
  สถานีตรวจอากาศเกษตรสกลนคร 0-4271-5086    
133 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม 0-4251-3002 0-4251-3002  
  สถานีตรวจอากาศเกษตรนครพนม 0-4255-1002    
134 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น 0-4326-1364 0-4323-7768  
    0-4346-8269    
  สถานีตรวจอากาศเกษตรท่าพระ 0-4326-1364    
135 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ 0-4481-1698 0-4481-1698  
136 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม 0-4376-1457 0-4376-1457  
137 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู 0-4237-8201 0-4237-8201  
138 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ 0-4383-1056 0-4389-9313  
139 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ 0-4249-0464    
  ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา      
140 ผส.ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 0-4346-8246 0-4346-8086  
  ส่วนตรวจอากาศการบิน 0-4346-8269    
  ส่วนพยากรณ์อากาศ      
141 ผส.ส่วนพยากรณ์อากาศ 0-4346-8224 0-4346-8086  
  ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน 0-4346-8269 0-4346-8086  
  ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ      
142 ผส.ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 0-4334-4556 0-4346-8086  

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขภายใน
143 ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 0-4524-2565   17
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
143 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4524-2565 0-4524-4200 14
  ส่วนติดตามสภาวะอากาศ      
144 ผส.ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 0-4524-4108   19
  ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ       
145 ผส.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 0-4524-4189   12
146 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร 0-4261-2009 0-4261-2009  
147 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด 0-4351-1210    
  สถานีตรวจอากาศเกษตรร้อยเอ็ด 0-4362-4169    
  สถานีตรวจอากาศการบินร้อยเอ็ด 0-4351-7886 ต่อ 7408    
148 ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี (เกษตร) 0-4520-2027 0-4520-2027  
  สถานีตรวจแผ่นดินไหวอุบลราชธานี 0-4524-4453 0-4524-4830  
149 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา 0-4424-2033 0-4425-5841  
  สถานีตรวจอากาศเกษตรปากช่อง/สถานีตรวจแผ่นดินไหว 0-4432-2141    
  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย 0-4449-1415    
150 ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ 0-4451-1016 0-4451-1016  
  สถานีตรวจอากาศเกษตรสุรินทร์ 0-4451-5709    
  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม 0-4459-1133 0-4459-1133  
151 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ (เกษตร) 0-4561-2530 0-4561-2530  
152 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (นางรอง) 0-4465-7026 0-4465-7026  
  สถานีตรวจอากาศการบินบุรีรัมย์ (สตึก) 0-4466-6364    
153 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ 0-4552-5456    
154 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร 0-4575-6692    
  ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา      
155 ผส.ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 0-4524-4189 0-4524-4200  13
  ส่วนพยากรณ์อากาศ      
156 ผส.ส่วนพยากรณ์อากาศ 0-4524-4189 0-4524-4200 13
  ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ      
157 ผส.ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 0-4524-4108   18
  ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน      
158 ผส.ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน 0-4524-4108   25
  ส่วนตรวจอากาศการบิน      
159 ผส.ส่วนตรวจอากาศการบิน 0-4524-4108   26

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขภายใน
160 ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0-7431-4615 0-7431-4615  
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
161 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7431-4715  0-7431-1065  
  ส่วนติดตามสภาวะอากาศ      
162 ผส.ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 0-7431-1760 0-7431-1065   
    0-7431-4715    
  ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ      
163 ผส.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 0-7431-4715 0-7431-1065   
  สถานีอุตุนิยมวิทยา      
164 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ 0-3260-2020    
    0-3201-1510    
  สถานีตรวจอากาศหัวหิน 0-3251-1172    
  สถานีตรวจอากาศเกษตรหนองพลับ 0-3257-1018    
  สถานีตรวจแผ่นดินไหว 0-3257-1018    
165 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร 0-7750-4746    
  สถานีตรวจอากาศเกษตรสวี 0-7755-6173    
166 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี 0-7744-1127    
  สถานีตรวจอากาศเกาะสมุย 0-7742-4251     
  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง 0-7736-9177    
167 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช 0-7534-8107    
  สถานีตรวจอากาศเกษตรนครศรีธรรมราช 0-7539-9098    
  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกฉวาง 0-7548-1478    
168 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี 0-7334-0134    
169 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส 0-7351-1234    
170 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง 0-7467 3692    
171 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา 0-7458-6764    
  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกสะเดา 0-7420-6707    
  สถานีตรวจแผ่นดินไหวสงขลา      
172 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา 0-7327-4458    
  ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา      
173 ผส.ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 0-7431-1760 0-7431-1065  
  ส่วนพยากรณ์อากาศ      
174 ผส.ส่วนพยากรณ์อากาศ 0-7431-1760 0-7431-1065  
  ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ      
175 ผส.ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 0-7431-1760 0-7431-1065  

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขภายใน
176 ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 0-7632-7344 0-7632-8147  
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
177 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-7632-8147 0-7632-8147  
  ส่วนติดตามสภาวะอากาศ      
178 ผส.ส่วนติดตามสภาวะอากาศ 0-7632-7345    
  ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ      
179 ผส.ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 0-7632-7346    
  สถานีอุตุนิยมวิทยา      
180 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 0-7781-1487 0-7781-1487  
  ส่วนอากาศการบินระนอง      
  ผส.ส่วนอากาศการบินระนอง 0-7782-8458    
181 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 0-7648-6494 0-7648-6494  
182 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 0-7621-1494 0-7622-5974  
183 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 0-7570-1575 0-7570-1575  
  ส่วนอากาศการบินกระบี่      
  ผส.ส่วนอากาศการบินกระบี่ 0-7570-1576    
184 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 0-7521-0175 0-7557-2146  
  ส่วนอากาศการบินตรัง      
  ผส.ส่วนอากาศการบินตรัง 0-7521-0175 0-7557-2146  
185 ผส.สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 0-7471-2006    
  ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา      
186 ผส.ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 0-7632-7343 0-7632-7343  
  ส่วนตรวจอากาศการบิน      
187 ผส.ส่วนตรวจอากาศการบิน 0-7632-8148    
  ส่วนพยากรณ์อากาศ      
188 ผส.ส่วนพยากรณ์อากาศ 0-7632-7191    
  ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน      
189 ผส.ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน 0-7632-8149    
  ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ      
190 ผส.ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 0-7632-7066 0-7632-7066  

สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมอุตุนิยมวิทยา

ลำดับ ชื่อ/ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขภายใน
  กรุงเทพมหานคร 0-2399-4394  0-2399-4015 6360
    0-2399-4393   6361
    0-2366-9402    
    0-2383-9214    
    0-2366-9403    
  นครราชสีมา 0-4425-5841    
  พิษณุโลก 0-5525-8585    
  ระยอง 0-3865-5075-6    
  ชุมพร 0-7751-1421    
  ภูเก็ต 0-7621-1494     
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา 0-2744-5686   6370
    0-2366-9404    
  สโมสรกรมอุตุนิยมวิทยา (ห้องจัดเลี้ยง) 0-2749-2192 0-2399-3031