ร้องเรียน-ร้องทุกข์, แจ้งเบาะแส

ส่งเรื่อง- ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ,ส่งเรื่อง-แจ้งเบาะแส

รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
การวิเคราะห์การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ.2564  
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/รัวิเคราะห์แผนป้องกันการทุจริต63.pdfบฟังความคิดเห็น  
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
     - รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ12 เดือน 
     - รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 
     - รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 
     - รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 
     - สถิติเรื่องร้องเรียนของกรมอุตุนิยมวิทยา 
     - รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
     - รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
     - รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
การวิเคราะห์การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตารางสรุปผลการดำเนินการรรับเรื่องร้องเ/รียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางสรุปผลการดำเนินการรรับเรื่องร้องเ/รียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ขั้นตอนการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกช์  
สถิติเรื่องร้องเรียนร้อง/ทุกช์ของกรมอุตุนิยมวิทยาถึงปี2561  
มอบหมายให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์