เครือข่ายเพื่อการป้องกันภัยธรรมชาติ

รายงานผลความสำเร็จของการสร้างเครือค่ายเตรียมความพร้อมป้องกันภัยธรรมชาติ  
สรุปการประเมินผลสำเร็จการสร้างเครือข่ายเตรียมพร้อมป้องกันภัยธรรมชาติ