ประวัติกรมอุตุนิยมวิทยา


นายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ผู้ให้กำเนิดอุตุนิยมวิทยาไทย พ.ศ.2449

เริ่มดำเนินงาน

ในกรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ เมื่อ พ.ศ. 2466 และต่อมาปลายปีได้จัดตั้ง เป็นแผนกอุตุนิยมศาสตร์ และสถิติกองรักษาน้ำ กรมทดน้ำ (ปัจจุบันคือกรมชลประทาน)

โอนกิจการ
6 สิงหาคม 2479
:
เป็นกองอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
23 มิถุนายน 2485
:
ยกฐานะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีสถานที่ ทำงาน อยู่ที่ 612 ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองตัน อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
29 สิงหาคม 2505
:
โอนมาสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
1 ตุลาคม 2515
:
โอนมาสังกัดกระทรวงคมนาคม
3 ตุลาคม 2545
:
โอนมาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีการตรา พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ส่งผลให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องสิ้นสุดลง และจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นแทน

ย้ายสถานที่ทำงาน
ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 และ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2532 อนุมัติให้ กรมอุตุนิยมวิทยาย้ายสถานที่ทำงานอุปกรณ์ทางเทคนิค และบ้านพักจากสถานที่เดิม มายังสถานที่ปัจจุบัน โดยอนุมัติงบประมาณจำนวน 346 ล้านบาท ให้เป็นค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการใหม่สูง 16 ชั้น รวมทั้งบ้านพักข้าราชการ โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานครรายนามอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

1. พลเรือโท จรูญ วิชยาภัย บุนนาค

ดำรงตำแหน่ง
28 เมษายน 2490 - 30 กันยายน 2505

2. พลเรือโท สนิท เวสารัชชนันท์

ดำรงตำแหน่ง
19 พฤศจิกายน 2505 - 30 กันยายน 2513

3. นาวาเอก เจริญ เจริญรัชตภาคย์

ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2513 - 10 ตุลาคม 2519

4. นาวาเอก ขจิต บัวจิตติ

ดำรงตำแหน่ง
6 ธันวาคม 2519 - 30 มิถุนายน 2525

5. นายบุญซ้อน บุญศุขะ

ดำรงตำแหน่ง
1 กรกฎาคม 2525 - 30 กันยายน 2527

6. นายนิพนธ์ รณะนันท์

ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2527 - 23 พฤศจิกายน 2530

7. นาวาตรี ทวี มนต์ไตรเวทย์

ดำรงตำแหน่ง
24 พฤศจิกายน 2530 - 30 กันยายน 2532

8. นายสมิทธ ธรรมสโรช

ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2532 - 31 สิงหาคม 2535

9. นายสมบัติ อุทัยสาง

ดำรงตำแหน่ง
1 กันยายน 2535 - 30 กันยายน 2536

10. นายสมิทธ ธรรมสโรช

ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2540

11. นายมนุญ เรืองกฤษ

ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2541

12. เรือโท วิทย์ วรคุปต์

ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2543

13. นายวันชัย ศารทูลทัต

ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2544

14. นายประพันธ์ศักดิ์ บูรณะประภา

ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2546

15. นายอนันต์ แทนสถิตย์

ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547

16. นายศุภฤกษ์ ตันศรีรัตนวงศ์

ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2551

17. นายอังศุมาล ศุนาลัย

ดำรงตำแหน่ง
1 กันยายน 2552 - 30 กันยายน 2553

18. นายต่อศักดิ์ วานิชขจร

ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554

19. นางสาวสมศรี ฮั่นตระกูล

ดำรงตำแหน่ง
26 มีนาคม 2555 - 30 กันยายน 2555

20. นายวรพัฒน์ ทิวถนอม

ดำรงตำแหน่ง
26 พฤศจิกายน 2555 - 30 กันยายน 2557

21. นายวันชัย ศักดิ์อุดมชัย

ดำรงตำแหน่ง
30 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2561

22. นายภูเวียง ประคำมินทร์

ดำรงตำแหน่ง
25 ธันวาคม 2561 - 8 พฤศจิกายน 2562

23. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

ดำรงตำแหน่ง
9 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563

24. นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

ดำรงตำแหน่ง
6 ธันวาคม 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2565

25. นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์

ดำรงตำแหน่ง
23 กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน