ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Department Chief Information Officer :DCIO)

 

ว่าที่ ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย

รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ กรมอุตุนิยมวิทยา

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐระดับกรม
(Deparment Chief Information Officer : DCIO)ของกรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลติดต่อ กรมอุตุนิยมวิทยา :
เลขที่ 4353 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0-2399-2355   

 

วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล

     ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล

 1) เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการ บริหารจัดการ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ อุตุนิยมวิทยาผ่านระบบดิจิทัล
 2) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมอุตุนิยมวิทยา ดิจิทัล
 3) การพัฒนาระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังทางอุตุนิยมวิทยาโดยใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล
 4)การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล ให้มี มาตรฐาน ใช้งานได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
 5) พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล
 

พันธกิจด้านด้านการพัฒนาอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล

 1) บริหาร จัดการ บูรณาการ พัฒนาช่องทาง ผลผลิต และบริการทางอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลสู่ประชาชนเพื่อ ส่งเสริมการเฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการประกอบ สัมมาชีพเพื่อยกระดับความเป็นอยู่
 2) พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและ ให้บริการทางอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล
 3) พัฒนาระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังทางอุตุนิยมวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
 4) บริหาร จัดการ โครงสร้างพื้นฐานด้านอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําเทคโนโลยี ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้และปลอดภัย
 5) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่รัฐบาลดิจิทัล
 

นโยบายและมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านICT

  • การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา

 

การบริหารงานด้านเการพัฒนาอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล

1.แแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ..2561-2564   (ดาวโหลดน์แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2561-2564 )
2.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยา
3.การกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าวสารจาก DCIO

  คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐระดับกรม