กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ideo width=อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมปตะจำกรมอุตุนิยมวิทยา  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุรธรรม ปี 2565  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุรธรรม ปี 2564  
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมปตะจำกรมอุตุนิยมวิทยา  
คู่มือการส่งเสริมค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร กรมอุตุนิยมวิทยา  
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีพ.ศ.2563  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีพ.ศ.2563  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2562  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมปี 2561-2564
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตารางแผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์จริยธรรม 2558-2560.
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต2558-2560
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต2558
แผนฝังป้องกันและปราบปรามการทุจริต2558
ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมปประจำกรมอุตุนิยมวิทยา
การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมอุตุนิยมวิทยา
แผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556
แผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำงบประมาณ พ.ศ.2557
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 รอบ 12เดือน 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 รอบ 9เดือน 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 รอบ 6เดือน 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 12เดือน 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 9เดือน 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6เดือน 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมปี2563 รอบ 12เดือน 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมปี2563 รอบ 9เดือน 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมปี2563 รอบ 6เดือน 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี2563ในรอบ12เดือน 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี2563ในรอบ9เดือน 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี2563ในรอบ6เดือน 
รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ทบทวนแผนวิเคาระห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน  
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน  
รายงานประเมินผลการเดำเนินการตามแแผนปฏิบัติการป้องกันปรามปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประปี2561  
การติดตามผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีพ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน
มาตรการแนวทางกฏหมาย
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนจริยธรรม 
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสกรมอุตุนิยมวิทยา ปี 2564 
ประกาศมาตรการ และแนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายใน 
ประกาศมาตรการการใช้วัสดุ 
ประกาศมาตรการแนวทางส่งเสริมฯ_อตปี2563 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
มาตรการป้องกันการรับสินบน  
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม(ผลประโยชน์ทับซ้อน)  
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย์พินิจ  
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
มาตรการเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการนำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว  
มาตราการกลไกลหรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
มาตราการแนวทางการมีส่วนร่วมของประชน  
จรรยาบรรณ/ค่านิยมสร้างสรรค์
ระเบียบฯจริยธรรมแห่งวิชาชีพของข้าราชการและลูกจ้างกรมอุตุนิยมวิทยา
ระเบียบฯมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพแต่ละสายงานของข้าราชการและลูกจ้างกรมอุตุนิยมวิทยา
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาพ.ศ. 2553
กรอบแนวคิดคุณธรรม ค่านิยมหลักของข้าราชการของส่วนราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
นโยบายต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 
มาตรการและแนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่อยงาน 
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 
นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ.2564  
นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดปี พ.ศ.2563  
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563  
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562  
นโยบายต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของกรมอุตุนิยมวิทยา
ร้องเรียนร้องทุกข์
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยาทำหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น
แนวทางและขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการของกลุ่มบริหารงานพัสดุ
มาตรฐานการปฏิบัติงานการขอบำเน็จบำนาญ
มาตรฐานการปฏิบัติงานการขอพระราชทานเพลิงศพ
มาตรฐานการให้บริการของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ความพึงพอใจและความคิดเห็น
แบบสำรวจความรคิดเห็นเครือข่ายภาคประชาชน
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการและการแต่งตั้งโยกย้าย
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
e-mail:  ติดต่อ-แสดงความคิดเห็นได้ที่ personal@tmd.go.th