การพัฒนาระบบราชการ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการกรมอุตุนิยมวิทยาตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ...
มาตรการจัดการผลกระทบทางลบ กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายการกำกับองค์การ ปี 2562
คู่มือการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กรมอุตุนิยมวิทยา
แนวคิดและกระบวนการของกรมอุตุนิยมวิทยา
ลักษณะสำคัญขององค์การ ปี 2561
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมอุตุนิยมวิทยา
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) กรมอุตุนิยมวิทยา ปี 2563
แผนบริหารความต่อเนื่องกภายใต้สภาวะวิกฤตกรมอุตุนิยมวิทยา ปี 2559
ผลการประเมินตามเกณฑ์ PMQA
ผลตรวจประเมิน PMQA4.0 ปี 2564
ผลตรวจประเมิน PMQA4.0 ปี 2563
ผลตรวจประเมิน PMQA4.0 ปี 2562
ผลตรวจประเมิน PMQA4.0 ปี 2561
ผลตรวจประเมิน PMQA ปี 2559
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2564
การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2563
การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2562
การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2561
การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2560
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2553
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2552
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2551
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2550
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2549
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2548
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2547
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2564
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2562
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2561
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2560
ผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาประปีงบประมาณ 2558
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาประปีงบประมาณ 2557
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาประปีงบประมาณ 2556
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาประปีงบประมาณ 2552
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาประปีงบประมาณ 2551
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาประปีงบประมาณ 2550
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาประปีงบประมาณ 2549
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาประปีงบประมาณ 2548
การควบคุมภายในของของกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวทางการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กรมอุตุนิยมวิทยา (คู่มือสำหรับกอง/ศูนย์/กลุ่ม)
แนวทางการควบคุมภายในของกรมอุตุนิยวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อต.ณ 30ก.ย.2564
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อต.ณ 30ก.ย.2563
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อต.ณ 30ก.ย.2562
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อต.ณ 30ก.ย.2561
หลักเกณฑ์ก.การคลังเรื่องการควบคุมภายใน ปี 2561
แผนผังแสดงขั้นตอนการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
แผนผังแสดงขั้นตอนการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 2551