กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๙

เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยพ.ศ. ๒๕๕๕

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๒

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๔๔